PO­LI­TIK­KENS KLODS- HANS NAR­RE­DE DE SKRIFT­KLO­GE ’’

Uff e El­bæks for­vand­ling fra cir­kus­mi­ni­ster til suc­ces­rig le­der af Al­ter­na­ti­vet, var en øjenåb­ner for me­di­er og kom­men­ta­to­rer

BT - - DEBAT - ’ Lars Løk­kes top­mø­de for­plig­ter’

TIL­LYK­KE GRÆKEN­LAND. Til­lyk­ke Ale­xis Tsi­pras’, skrev Uff e El­bæk i ugens løb til si­ne over 15.000 føl­ge­re på det so­ci­a­le me­die Twit­ter. Hav­de han sendt sam­me ly­kønsk­ning til Græken­lands ret al­ter­na­ti­ve le­der for et år si­den, hav­de in­gen - in­gen over­ho­ve­det - ta­get no­tits af det. Den­gang i eft er­å­ret 2014 var Uff e El­bæk den mest li­ge­gyl­di­ge po­li­ti­ker i Dan­mark. El­bæk var ’ De­ad man wal­king’ på Chri­sti­ans­borg, eft er han var ble­vet gå­et - el­ler selv gik - som kul­tur­mi­ni­ster, og eft er han hav­de meldt sig ud af Ra­di­ka­le Ven­stre. In­gen tog ham al­vor­ligt, for­di han hav­de vist sig som en sim­pel hund i det in­ter­ne Chri­sti­ans­borg- keg­le­spil. En re­de­gø­rel­se fra Rigs­re­vi­sio­nen fri­kend­te El­bæk, men det var ik­ke klogt at hen­læg­ge en del af Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets ar­ran­ge­men­ter til ’ Gøg­ler­sko­len’, hvor hans mand ar­bej­de­de. Det gav blodtørsti­ge po­li­ti­ke­re mu­lig­he­den for at ram­me El­bæk, for­di han dum­me­de sig i et sam­råd. Og det gjor­de de. Ram­te ham hårdt. Men det er en gam­mel hi­sto­rie. EN AN­DEN OG må­ske me­re væ­sent­lig hi­sto­rie er, at stort set in­gen blandt me­di­er­nes kom­men­ta­to­rer og skrift klo­ge hav­de set, at Uff e El­bæk fak­tisk hav­de en frem­tid i dansk po­li­tik. At han hav- de et pro­jekt og en fol­ke­lig op­bak­ning, der kun­ne sik­re ham ni man­da­ter i Fol­ke­tin­get ved val­get i som­me­ren 2015. At næ­sten 170.000 stem­te på Al­ter­na­ti­vet, og at par­ti­et vil­le ha­ve haft af­gø­ren­de ind­fl ydel­se på dansk po­li­tik, hvis der var ble­vet fl yt­tet blot ét en­kelt man­dat mel­lem rød og blå blok, og Thor­ning hav­de be­holdt mag­ten. DEN HI­STO­RIE ER hel­ler ik­ke ny, og så al­li­ge­vel. Do­ku­men­ta­ren ’ Uff es al­ter­na­tiv’, der får pre­mi­e­re på DR2 mandag aft en, vi­ser i en pe­ri­o­de på fem år Uff e El­bæks vej fra ra­di­kal fol­ke­tings­kan­di­dat til le­der af Al­ter­na­ti­vet. Og do­ku­men­te­rer, hvor­dan El­bæk i bog­sta­ve­lig­ste for­stand blev gjort til grin, ud­sat for vok­sen­mob­ning og fra­kendt al­le si­ne po­li­ti­ske og stra­te­gi­ske ev­ner. Kun et gan­ske lil­le min­dre­tal blandt po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer og jour­na­li­ster - og det er må­ske det mest op­sigtsvæk­ken­de - hav­de blik for, at El­bæk fak­tisk ram­te en kil­de i be­folk­nin­gen, som men­te, at po­li­tik skul­le tæn­kes, ita­le­sæt­tes og ud­fø­res på en helt an­den må­de. At bæ­re­dyg­tig­hed er no­get, man skal ta­ge al­vor­ligt, og at sam­men­hængs­kraft en mel­lem land og by ik­ke ba­re er valg­fl æsk de sid­ste 14 da­ge op til, at kryd­set skal sæt­tes.

DER­FOR BLEV JEG DE TO­NE­AN­GI­VEN­DE ME­DI­ER hav­de i den grad un­der­vur­de­ret den un­der­strøm af mod­stand mod de etab­le­re­de par­ti­er, der kom fra væl­ger­ha­vet, og som Al­ter­na­ti­vet var en del af. Sam­men­lagt tab­te Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve og Ra­di­ka­le Ven­stre de gam­le, tra­di­tio­nel­le par­ti­er - 24 man­da­ter, og Al­ter­na­ti­vets frem­gang var og­så en pro­test mod den må­de, som po­li­tik bli­ver ført på. At alt ik­ke skal væ­re midtsø­gen­de a la Fogh og Thor­ning, som gør det svært at se for­skel på, hvad de en­kel­te par­ti­er øn­sker. Sam­me ten­des fi ndes an­dre ste­der. Val­get af den al­ter­na­ti­ve Je­re­my Cor­byn som La­bours nye le­der i Eng­land var en me­get klar re­ak­tion mod den mid­ter- og spin­kurs, som La­bour har væ­ret igen­nem med To­ny Blair og Gor­don Brown. SAM­ME TEN­DEN­SER FIN­DES an­dre ste­der i Eu­ro­pa, f. eks. i Sve­ri­ge, Græken­land og Spa­ni­en, hvor nye po­li­ti­ske sam­men­slut­nin­ger i fl ere til­fæl­de er­stat­ter de tra­di­tio­nel­le par­ti­er. Den ten­dens var vi ret lang­som­me til at spot­te i Dan­mark, da Uff e El­bæk gik fra cir­kus­mi­ni­ster til le­der af en be­ty­de­lig fol­ke­lig be­væ­gel­se. DEL­TAG I DE­BAT­TEN på http:// blogs. bt. dk/ olavskaa­nin­gan­der­sen

21. sep­tem­ber:

11 kom­men­ta­rer

22. sep­tem­ber:

’ Glem Met­te Fre­de­rik­sens fe­ber­fan­ta­si’

12 kom­men­ta­rer

23. sep­tem­ber:

’ Fre­de­riks for­sig­ti­ge stilskift e’

6 kom­men­ta­rer

24. sep­tem­ber:

’ Djæ­velsk svin­del’

5 kom­men­ta­rer

25. sep­tem­ber:

’ En ube­kvem sand­hed’

3 kom­men­ta­rer

26. sep­tem­ber:

’ Skat er en lu­do­brik, der er slå­et hjem’

10 kom­men­ta­rer

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

solgt, og de næ­ste tre år ar­bej­de­de jeg på drøm­men om selv at bli­ve valgt ind i Fol­ke­tin­get. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Uff e El­le­mann- Jen­sen. Hans vi­sio­næ­re ar­bej­de har gjort Dan­mark til en to­ne­an­gi­ven­de ak­tør i bå­de Eu­ro­pa og re­sten af Ver

den.

FOR­BIL­LE­DET UF­FE EL­LE­MANN- JEN­SEN Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Mi­ne mær­kesa­ger er bå­de en stram og an­svar­lig ud­læn­din­gepo­li­tik, men og­så ud­vik­ling af vo­res lo­kalø­ko­no­mi i land­di­strik­ter­ne, så vi igen ska­ber et Dan­mark i ba­lan­ce.

Tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster ( V)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.