BTs le­der tors­dag: ’ Djæ­velsk svin­del’

BT - - DEBAT - HAR OG­SÅ SNYDT I SKAT Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

An­net­te Hansen

Jeg er helt, helt enig i, at det er djæ­velsk svin­del – og at an­dre bil­fa­bri­kan­ter sand­syn­lig­vis har fo­re­ta­get lig­nen­de. I Frankrig, hvor jeg bor, be­ta­ler man hvert år bilskat til den fran­ske stat. Bilskat­ten er ba­se­ret på, hvor stor ud­led­nin­gen er fra di­e­sel­bi­ler. Dvs. Volkswa­gen har med de fejl­ag­ti­ge op­lys­nin­ger ved­rø­ren­de ud­led­nin­gen og­så snydt den fran­ske stat for man­ge skat­ter.

Læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

DET KAN IK­KE OVER­RA­SKE

Jo­an K.

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der Jeg for­står ik­ke helt den store op­stan­del­se. To fakta: 1) Mæng­den af ud­led­te gift stoff er må vok­se til­nær­mel­ses­vist pro­por­tio­nalt med en gi­ven bils brænd­stoff or­brug. 2) Al­le bil­fa­brik­ker un­der­dri­ver bi­ler­nes brænd­stoff or­brug. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at bi­ler ty­pisk bru­ger 30- 50 pct. me­re brænd­stof, end fa­brik­ker­ne op­gi­ver. På den bag­grund må al­le med en IQ over 80 jo for længst ha­ve kon­klu­de­ret, at de an­giv­ne tal for ud­led­ning og der­med grund­lag for mil­jø­god­ken­del­ser, bilskat­ter etc. er helt for­ker­te.

Di­e­selskan­da­len hos den ty ske bil­fa­bri­kant VW bli­ver ba­re stør­re og stør­re. Og po­ten­ti­a­let er så vold­somt, at det kan true den ty ske bil­gi­gant på li­vet. For én ting er at be­gå en util­sig­tet fejl, der måt­te kræ­ve et stør­re ud­red­nings­ar­bej­de, men at bed­ra­ge kun­der og myn­dig­he­der så udspe­ku­le­ret og raf­fi ne­ret – med mil­jø­et som den foru­ret­te­de – er gan­ske en­kelt util­gi­ve­ligt. VWs vær­di ras­ler ned på bør­sen, og svin­del­præ­di­ka­tet vil sid­de på ver­dens stør­ste ( lidt end­nu da…) bil­pro­du­cent i åre­vis. Det er langt vær­re end stør­rel­sen på de bø­der, der vil føl­ge med den høj­tek­no­lo­gi­ske om­gang fup, som VW- le­del­sen selv­føl­ge­lig må ha­ve or­ke­stre­ret. Det vid­ner om en sær­de­les rå­d­den virk­som­heds­kul­tur, som skal brin­ges til stands­ning nu. Men ska­den er sket, og det vil få vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser for så­vel den ty ske bi­lin­du­stri som he­le den ty ske øko­no­mi, hvor hvert sy­ven­de job er re­la­te­ret til pro­duk­tio­nen af bi­ler. Godt nok be­næg­ter de an­dre store bil­pro­du­cen­ter, at man be­nyt­ter sig af til­sva­ren­de fup- soft wa­re, der kan sny­de i mil­jøtest, men som en fi nans­a­na­ly­ti­ker i Lon­don på­pe­ge­de i går, har VW ik­ke haft en vold­som stor kon­kur­ren­ce­for­del på det mil­jø­mæs­si­ge om­rå­de, hvil­ket kun­ne in­di­ke­re, at me­to­den ik­ke er ukendt for an­dre i bran­chen. Ef­ter af­slø­rin­gen af Volkswa­gens svin­del med de­res di­e­sel­bi­ler er fir­ma­ets di­rek­tør Martin Win­ter­korn gå­et af. Fo­to: Reu­ters/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.