Pin­ligt an­greb på DF’er

BT - - DEBAT - BRUT­TO­NA­TIO­NAL­PRO­DUKT Med­lem af En­heds­li­sten, Aar­hus N

Ni­els Gra­ver­holt

I den­ne uge in­ter­viewe­de As­ger Juhl, vært på Ra­dio24­syv’s pro­gram ’ Repor­ter­ne’, Per­nil­le Ben­dixen, MF for DF, om hvor­vidt Lars Løk­ke er en hyk­ler, når han vil hjæl­pe fl ygt­nin­ge­ne i nær­om­rå­det sam­ti­dig med, at han skæ­rer ned på ud­vik­lings­bi­stan­den. Ben­dixen men­te, at pro­ble­met kun­ne lø­ses ved at skæ­re ned på brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet – og af­slø­re­de der­med, at hun ik­ke ved, hvad BNP er. Det vil­le en­hver pro­fes­sio­nel jour­na­list an­se for ir­re­le­vant i sam­men­hæn­gen og ba­re gå vi­de­re.

Men ra­diovær­ten hav­de åben­bart be­hov for at yd­my­ge hen­de yder­li­ge­re og spurg­te, om hun over­ho­ve­det vid­ste, hvad BNP er – og pres- se­de hen­de der­med ud i end­nu me­re vrøvl – hvor­eft er han lag­de det he­le ud på Fa­ce­book.

Og hvad op­nå­e­de han så ved det, ud over at de­mon­stre­re sin magt? At Ben­dixen blev ud­sat for en shit­storm af tu­sind­vis af klap­hat­te, hvoraf 90 pct. utvivl­s­omt hel­ler ik­ke aner, hvad BNP er. Og at hun og an­dre po­li­ti­ke­re vil væ­re end­nu me­re be­tæn­ke­li­ge ved at del­ta­ge i in­ter­views. At lyt­ter­ne får en ( end­nu me­re) forvræn­get op­fat­tel­se af, hvad prak­tisk po­li­tik er: For hvis Juhl la­ve­de en smu­le re­search, vil­le han vi­de, at ord­fø­re­re al­tid in­stru­e­rer par­tiets øv­ri­ge med­lem­mer om, hvad de skal stem­me – net­op for­di de ik­ke kan vi­de alt uden for de­res eg­ne om­rå­der. En jour­na­lists mang­len­de vi­den om det er mindst li­ge så pin­lig som Ben­dixens uvi­den­hed.

Per­nil­le Ben­dixen ( DF) kom til at si­ge, at man skul­le skæ­re ned på brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet – som er vær­di­en af lan­dets pro­duk­tion. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.