Ber­tel Haar­der er en nar

BT - - DEBAT - BJAR­NE RI­IS Vej­le

Pre­ben Skjøth

Kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der ( V) har al­le da­ge haft min respekt, men hvis Haar­der el­lers er kor­rekt ci­te­ret med ud­ta­lel­sen om, at ’ Bjar­ne Ri­is er en nar’, må jeg klart og nøg­ter­nt kon­klu­de­re, at Haar­der er en nar.

For godt nok snød Bjar­ne Ri­is, men det gjor­de langt stør­ste­delen af al­le top­ryt­ter­ne. Og­så en stor fl ok dan­ske ryt­te­re, hvoraf nog­le er sport­s­di­rek­tø­rer på cy­kel­hold og ny­der stor respekt. At Ber­tel Haar­der kun næv­ner Bjar­ne Ri­is, er end­nu en un­der­streg­ning af den po­li­ti­ske over­fl adisk­hed.

Snyd bli­ver selv­føl­ge­lig ik­ke me­re le­galt af, at an­dre og­så sny­der, men jeg kan for­sik­re Ber­tel Haar­der om, at hos de rig­ti­ge cy­ke­len­tu­si­a­ster, samt hos mas­ser af sport­s­di­rek­tø­rer og ak­ti­ve pro­fes­sio­nel­le ryt­te­re ny­der Bjar­ne Ri­is fak­tisk sta­dig stor respekt.

Så hvis Ber­tel Haar­der kun vil hæn­ge en en­kelt per­son ud, bør mi­ni­ste­ren i den grad stik­ke pi­ben ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.