Der­for hav­de svi

Mi­ni­sters egen plan af­slø­rer 11 kon­kre­te pro­ble­mer. ‘ Det he­le har sej­let’ i Skat, me­ner eks­per­ter

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

SKAT­TESKAN­DA­LE

In­gen tog et ‘ en­ty­digt an­svar’, der var ‘ mang­len­de ak­tiv stil­ling­ta­gen’ og ‘ en in­tern ma­ski­nel ud­byt­te­kon­trol’ var ‘ ude af drift’ i to år. Så­dan ly­der myn­dig­he­dens egen for­kla­ring på, hvor­for uden­land­ske kri­mi­nel­le fra 2012 til 2015 kun­ne su­ge mindst 6,2 mia. kr. ud af den dan­ske statskas­se. Det ryster eks­per­ter:

» Det er rysten­de, at det har væ­ret så galt, « si­ger skat­te­ad­vo­kat Tor­ben Bag­ge fra ad­vo­kat­fir­ma­et Tom­my V. Chri­sti­an­sen til BT.

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V) frem­lag­de fre­dag en hand­lings­plan for, hvor­dan Skat, der si­den slut­nin­gen af au­gust er ble­vet ramt af to store skan­da­ler, som sam­men­lagt kan ha­ve ko­stet me­re end 20 mia. kr., kom­mer på ret køl igen.

Først kom det frem, at uden­land­ske kri­mi­nel­le har sco­ret 6,2 mia. kr. i skan­da­len om ud­byt­teskat. Ef­ter­føl­gen­de ram­te skan­da­len om Skats gælds­ind­dri­vel­ses- sy­stem EFI. Det sy­stem er så fyldt med fejl, at det i dag er skrot­tet.

Si­den skan­da­ler­ne be­gynd­te at rul­le, har po­li­ti­ke­re, eks­per­ter og dan­ske­re i ho­be­tal spurgt sig selv, hvor­dan det kun­ne gå så galt. I hand­lings­pla­nen, som Karsten Lauritzen præ­sen­te­re­de fre­dag, gi­ver myn­dig­he­der­ne selv sva­ret på, hvor­dan uden­land­ske svind­le­re i fle­re år kun­ne hi­ve mindst 6,2 mia. kr. ud af den dan­ske statskas­se. Si­den slut­nin­gen af 2012 har Skats øver­ste di­rek­tør, Jes­per Røn­now Si­mon­sen, haft vag­ten.

Fra 2012 til 2015 har de kri­mi­nel­le op­lyst til Skat, at de hav­de dan­ske ak­tier, som de skul­le ha­ve re­fun­de­ret ud­byt­teskat for. Iføl­ge reg­ler­ne til­ba­ge­hol­des ud­byt­teskat, når dan­ske sel­ska­ber ud­be­ta­ler ud­byt­te. Men uden­land­ske ak­tio­næ­rer kan få re­fun­de­ret ud­byt­teskat, hvis der fin­des af­ta­ler om dob­belt­be­skat­ning. Det er den­ne re­fu­sion, der skal væ­re ble­vet svind­let med.

Ta­ger sig til ho­ve­d­et

Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets In­ter­ne Re­vi­sion, SIR, pe­ger nu på 11 kon­kre­te pro­ble­mer, der har gi­vet de uden­land­ske kri­mi­nel­le let­te ar­bejds­be­tin­gel­ser.

Li­sten over pro­ble­mer­ne, der kan ses på dis­se si­der, får skat­te­eks­per­ter til at ta­ge sig til ho­ve­der­ne.

» Når man på bag­kant kan la­ve en rap­port, der pe­ger på 11 pro­ble­mer, så vi­ser det, at det he­le har sej­let i Skat. Der har ik­ke væ­ret styr på no­get, og in­gen har ta­get an­svar for no­get. Over­ho­ve­det, « si­ger skat­te­ad­vo­kat Tor­ben Bag­ge, mens chefjurist i den borgerlig- li­be­ra­le tæn­ket­ank Cepos, Hen­ri­et­te Kin­nu­nen, si­ger:

» Når man kom­mer her­ud, så min­der det en om et ab­surd te­a­ter. «

Tor­ben Bag­ge, er du overrasket over an­tal­let af pro­ble­mer?

» Ja, det må jeg er­ken­de. Det hav­de jeg al­li­ge­vel ik­ke for­ven­tet. Og det er og­så kom­met frem, at der for­ment­lig ik­ke ‘ kun’ er ta­le om 6,2 mia. kr., men et væ­sent­ligt stør­re be­løb, « si­ger skat­te­ad­vo­ka­ten. del­se i vir­ke­lig­he­den har gjort grin med al­le de bor­ge­re, som be­ta­ler de­res skat. Man har un­der­vur­de­ret og de­va­lu­e­ret de ad­vars­ler, man har få­et. Det er gra­ve­ren­de, at der først bli­ver ryk­ket nu - for i vir­ke­lig­he­den er der ik­ke ret me­get nyt i det, der står i hand­lings­pla­nen, « si­ger hun.

Skat­te­ad­vo­kat Tor­ben Bag­ge si­ger

» Det er helt ufat­te­ligt, at der ik­ke er no­gen, der har re­a­ge­ret - og at man ba­re har sid­det og ud­be­talt pen­ge­ne. «

Ud­sat for re­vol­ver- me­to­der

Skat­te­mi­ni­ste­rens hand­lings­plan in­de­bæ­rer bl. a., at der nu skal an­sæt­tes 400 nye me­d­ar­bej­de­re i Skat. De skal hjæl­pe med at ind­dri­ve gæld og styr­ke kon­trol­len med ud­byt­teskat­ten. Men eks­per­ter­ne er skep­ti­ske over for, om det lø­ser al­le Skats pro­ble­mer:

» Min frygt er, at vi om et halvt år står med en ny pro­blem­stil­ling i Skat. Man må ba­re si­ge, at møgs­a­ger­ne de se­ne­ste år er væl­tet ud af myn­dig­he­dens skab, « si­ger Tor­ben Bag­ge, mens Hen­ri­et­te Kin­nu­nen pe­ger på, at der er en ræk­ke om­rå­der i Skat, som træn­ger til at bli­ve en­de­vendt:

» In­gen kan for­ud­si­ge, hvad Skat vil på­stå, når man skal fr­af­lyt­te Dan­mark el­ler flyt­te tilbage til Dan­mark. Et an­det om­rå­de er i for­hold til mul­ti­na­tio­na­le sel­ska­ber, som bli­ver ud­sat for re­vol­ver- me­to­der. Og en­de­lig er der spørgs­må­let om de of­fent­li­ge ejen­doms­vur­de­rin­ger, hvor bor­ge­re er hav­net i et kaf­ka­s­klig­nen­de sy­stem. Det er he­le rets­om­rå­der, som sej­ler, « si­ger hun.

Om statskas­sen no­gen­sin­de får de 6,2 mia. kr. at se igen, selv om Statsad­vo­ka­ten for Sær­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet - i dag­lig ta­le kal­det Bag­mand­spo­li­ti­et - nu ef­ter­for­sker sa­gen, er tvivl­s­omt, ly­der for­ud­si­gel­sen:

» Hvis du kan svind­le statskas­sen for mindst 6,2 mia. kr., så er det og­så sat i sy­stem på en må­de, så pen­ge­ne ik­ke kan spo­res. Jeg tror al­drig, at der kom­mer en kro­ne tilbage. Det har væ­ret pen­ge ud ad vin­du­et, « si­ger Tor­ben Bag­ge.

SØN­DAG 27. SEP­TEM­BER 2015

Skat er ramt af fle­re skan­da­ler. Nu kan det be­skri­ves, hvor­for uden­land­ske kri­mi­nel­le har kun­ne hi­ve mindst 6,2 mia. kr. ud af statskas­sen. Fra 2012 til 2015 har de kri­mi­nel­le op­lyst til Skat, at de hav­de dan­ske ak­tier, som de skul­le ha­ve re­fun­de­ret ud­byt­teskat for. Iføl­ge reg­ler­ne til­ba­ge­hol­des ud­byt­teskat, når dan­ske sel­ska­ber ud­be­ta­ler ud­byt­te. Men uden­land­ske ak­tio­næ­rer kan få re­fun­de­ret ud­byt­teskat, hvis der fin­des af­ta­ler om dob­belt­be­skat­ning. Det er den­ne re­fu­sion, der skal væ­re ble­vet svind­let. Si­den slut­nin­gen af 2012 har Skats øver­ste di­rek­tør, Jes­per Røn­now Si­mon­sen ( bil­le­det), haft vag­ten. Fo­to: Sø­ren Bid­strup og Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.