’’

BT - - NYHEDER - Tor­ben Bag­ge, skat­te­ad­vo­kat

Når man på bag­kant kan la­ve en rap­port, der pe­ger på 11 pro­ble­mer, så vi­ser det, at det he­le har sej­let i Skat. Der har ik­ke væ­ret styr på no­get, og in­gen har ta­get an­svar for no­get. Over­ho­ve­det

I Karsten Lauritzens hand­lings­plan hed­der det di­rek­te, at ‘ SIR har bå­de i 2010 og 2013 ud­ar­bej­det rap­por­ter om ud­byt­teskat og er kom­met med an­be­fa­lin­ger til at styr­ke kon­trol­len samt sik­re den for­nød­ne le­del­ses­mæs­si­ge for­ank­ring af pro­ces­sen for ud­byt­teskat og re­fu­sion. Di­rek­tio­nen i Skat be­slut­te­de på bag­grund af SIR- rap­por­ten fra 2013, at for­ret­nings­en­he­der­ne kun­de­ser­vi­ce og ind­dri­vel­se skul­le føl­ge op på an­be­fa­lin­ger­ne, med ind­dri­vel­se som den ho­ve­d­ansvar­li­ge en­hed. SIR kon­klu­de­rer i den net­op af­slut­te­de un­der­sø­gel­se, at der kun i be­græn­set om­fang er sket op­følg­ning på an­be­fa­lin­ger­ne, og at op­følg­nin­gen ik­ke har væ­ret til­freds­stil­len­de.’

Hen­ri­et­te Kin­nu­nen er i dag vred på skat­tey­der­nes veg­ne:

» At man på den må­de sid­der ad­vars­ler, der har ko­stet 6,2 mia. kr., over­hø­rig, vi­ser, hvor­dan Skats le-

Uden­land­ske kri­mi­nel­le har su­get 6,2 mia. kr. ud af statskas­sen. Og pen­ge­ne er tabt for al­tid, vur­de­rer skat­te­ad­vo­kat Tor­ben Bag­ge. Modelfoto: gsto­ck­stu­dio

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.