Sendt hjem med mil­li­onløn

BT - - NYHEDER -

HJEM­SENDT

Fem che­fer i Skat blev fre­dag sendt hjem fra ar­bej­de på ube­stemt tid i kølvan­det på skan­da­ler­ne, der har ramt myn­dig­he­den. Men de får sta­dig løn, be­kræf­ter Skat over for BT.

Der er ta­le om di­rek­tø­ren for it i Skat, Jan Topp Ras­mus­sen, og di­rek­tø­ren for ind­dri­vel­se i Skat, Jens Sø­ren­sen. De to tjen­te i 2014 næ­sten 1,2 mio. kr. hver, vi­ser en op­gø­rel­se fra Skat.

Der­u­d­over er to un­der­di­rek­tø­rer og én funk­tions­le­der ble­vet hjem­sendt. At che­fer­ne er hjem­sendt be­ty­der, at de ik­ke skal mø­de på ar­bej­de, men de skal stå til rå­dig­hed, så­fremt der bli­ver stil­let krav her­om. For­må­let med hjem­sen­del­ser­ne er, at der ik­ke skal op­stå tvivl om, at de på­gæl­den­de ik­ke kan på­vir­ke vi­de­re un­der­sø­gel­ser af de kri­ti­se­re­de for­hold, op­ly­ser Skat i en pres­se­med­del­el­se.

Myn­dig­he­den op­ly­ser vi­de­re til BT, at det er uvist, hvor læn­ge un­der- sø­gel­ser­ne på­går - og det der­med og­så er uvist, hvor læn­ge de hjem­send­te che­fer mod­ta­ger løn.

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V) me­ner fort­sat, at Skats øver­ste di­rek­tør, Jes­per Røn­now Si­mon­sen, er den ret­te til at stå i spid­sen for Skat. ufjo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.