’ Vi kan ik­ke væ­re det be­kendt’

En­heds­li­stens Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen tord­ner mod re­ge­rin­gens ud­læn­din­gepo­li­tik

BT - - NYHEDER - An­ders Øster­by Møn­sted Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Kil­de: En­heds­li­sten

FLYGT­NIN­GE­HJÆLP

Høj­re­fløj­en har valgt at fø­re en po­li­tik, hvor den gør alt for at und­gå, at flygt­nin­ge sø­ger be­skyt­tel­se i Dan­mark.

Så­dan ly­der kon­klu­sio­nen fra po­li­tisk ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen i sin ta­le på En­heds­li­stens års­mø­de i Gladsaxe i går.

» Høj­re­fløj­en i Dan­mark re­a­ge­rer på en ver­dens­hi­sto­risk flygt­nin­ge­kri­se – desvær­re bak­ket op af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne et langt styk­ke hen ad vej­en – ved at gø­re alt, hvad de over­ho­ve­det kan for at und­gå, at flygt­nin­ge­ne sø­ger be­skyt­tel­se her hos os, « si­ger Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen.

Mod­sat re­ge­rin­gen skal En­heds­li­sten væ­re et par­ti, der er front­kæm­per, når det gæl­der om at sik­re flygt­nin­ge og mi­gran­ter or­dent­li­ge for­hold i Dan­mark, un­der­stre­ger hun.

» Vi øn­sker ik­ke at bi­dra­ge til en ud­vik­ling, hvor et rigt sam­fund op- fø­rer sig fat­tigt, « si­ger den po­li­ti­ske ord­fø­rer.

Af­magt for­vand­les til hand­ling

Hun me­ner, det er de­ci­de­ret ’ uforskam­met’, at ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) har valgt at sæt­te an­non­cer i li­ba-

» Der bli­ver ind­sam­let mad, me­di­cin, tøj og le­ge­tøj. Dan­sker­nes af­magt og fru­stra­tion for­vand­les til hand­ling. Det er så op­løf­ten­de, og det er så befriende, at når Martin Hen­rik­sen ( DF) si­ger ’ send de sy­ri­ske flygt­nin­ge til Ke­nya’, så sva­rer fler­tal­let af dan­sker­ne i di­ver­se me­nings­må­lin­ger: Selv­føl­ge­lig kan vi ta­ge imod fle­re flygt­nin­ge. Der er plads hos os. «

Po­li­ti­ker­ne ta­ger ik­ke an­svar

Po­li­ti­ker­ne bag de tyk­ke mu­re på Chri­sti­ans­borg ta­ger ik­ke an­svar, me­ner Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen. Men det skal der la­ves om på. For selv om det ik­ke er nemt at ta­ge imod men­ne­sker, der er flyg­tet fra krig, så kan det godt la­de sig gø­re, på­pe­ger hun.

En­heds­li­sten fo­re­slår blandt an­det, at kom­mu­ner­ne kro­ne for kro­ne får dæk­ket de ud­gif­ter, som det kræ­ver at in­te­gre­re flygt­nin­ge. Pen­ge­ne skal ta­ges ved at rul­le sel­skabs­skat­te­let­tel­ser­ne tilbage, så kom­mu­ner­ne har råd til at til­by­de dan­skun­der­vis­ning og pas­se flygt­nin­gebør­ne­ne i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne.

Kom­mu­ner­nes

til­skud til ny­til­kom­ne flygt­nin­ge skal hæ­ves, så det dæk­ker de fak­ti­ske ud­gif­ter. Pen­ge­ne skal ek­sem­pel­vis gi­ve kom­mu­ner­ne mu­lig­hed for at op­ret­te mod­ta­ge­klas­ser og sik­re flygt­nin­ge­ne en bo­lig.

In­te­gra­tionsy­del­sen

skal afskaffes, så­le­des at al­le flygt­nin­ge mod­ta­ger kon­tant­hjælp på linje med dan­ske stats­bor­ge­re.

skal kom­pen­se­res fuldt ud for ek­straud­gif­ter til mid­ler­ti­dig ind­kvar­te­ring af flygt­nin­ge.

skal dæk­ke over­førs­ler bed­re, da det er­fa­rings­mæs­sigt er svært for flygt­nin­ge at kom­me hur­tigt i job på grund af sprog­li­ge ud­for­drin­ger.

vil fin­de 1,75 mil­li­ar­der kro­ner ved at ud­sky­de sel­skabs­skat­te­let­tel­ser­ne, som blev ved­ta­get i 2013 af S, R, V, K og LA.

Kom­mu­ner­ne

Sta­ten

En­heds­li­sten

» Det er så op­løf­ten­de, og det er så befriende, at når Martin Hen­rik­sen ( DF) si­ger ’ send de sy­ri­ske flygt­nin­ge til Ke­nya’, så sva­rer fler­tal­let af dan­sker­ne i di­ver­se me­nings­må­lin­ger: Selv­føl­ge­lig kan vi ta­ge imod fle­re flygt­nin­ge, « sag­de Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen i går på En­heds­li­stens Års­mø­de. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.