Får halvan­det års fængsel for voldtægt

BT - - NYHEDER -

DRU­GRA­PE

En 36- årig mand fra He­de­hu­se­ne skal halvan­det år i fængsel for at ha­ve be­dø­vet og vold­ta­get en 20- årig kvin­de. Det be­slut­te­de en doms­mands­ret i Glo­strup fre­dag.

Den 36- åri­ge, som he­le ti­den har næg­tet sig skyl­dig, an­ke­de sin dom på ste­det.

Sa­gens an­kla­ger, ad­vo­ka­tur­chef Jens Ras­mus­sen, op­ly­ser til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at doms­mands­ret­ten fandt det be­vist, at den 36- åri­ge nat­ten mel­lem 14. og 15. juli be­dø­ve­de kvin­den med fem so­ve­tab­let­ter og voldt­og hen­de bag­ef­ter.

De to var tid­li­ge­re på af­te­nen 14. juli fal­det i snak i et fit­nes­scen­ter, hvor kvin­den for­tal­te, at hun slæb­te rundt på en min­dre ska­de. Man­den til­bød, un­der dæk­ke af at væ­re fy­si­o­te­ra­pe­ut, at be­hand­le kvin­den i sin bort­rej­ste kæ­re­stes lej­lig­hed, Her gav han hen­de pil­ler, som han på­stod var epi­lepsi­me­di­cin, der vil­le hjæl­pe på ska­den.

Da hun ef­ter cir­ka 20 mi­nut­ter blev dår­lig og kort ef­ter faldt i søvn, for­greb han sig på hen­de.

I ret­ten næg­te­de den 36- åri­ge at ha­ve gi­vet kvin­den sovepi­l­ler, men ret­ten lag­de til grund, at prø­ver ta­get af kvin­dens blod for­tal­te en an­den hi­sto­rie.

Ankla­ge­myn­dig­he­den, der hav­de kræ­vet to et halvt års fængsel til den 36- åri­ge mand, over­ve­jer nu at an­ke dom­men til skær­pel­se. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.