’’

BT - - NYHEDER - Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen, po­li­tisk ord­fø­rer, En­heds­li­sten

Vi øn­sker ik­ke at bi­dra­ge til en ud­vik­ling, hvor et rigt sam­fund op­fø­rer sig fat­tigt

ne­si­ske avi­ser, der skal for­hin­dre, at flygt­nin­ge og mi­gran­ter kryd­ser de dan­ske græn­ser i Rød­by og Pad­borg.

» Vi kan ik­ke væ­re det be­kendt. Men hel­dig­vis skri­ves hi­sto­ri­ebø­ger­ne ik­ke af In­ger Støj­berg, Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF), « si­ger Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen og ud­dy­ber:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.