Kron­prin­sen: ’ Næ­ste mål står klar’

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

STORT MÅL

Med et stort smil modt­og kron­prins Fre­de­rik lør­dag det ef­ter­trag­te­de diplom for at ha­ve gen­nem­ført ’ En svensk klas­si­ker’, der og­så kal­des en svensk mand­doms­prø­ve.

» Det var et fan­ta­stisk løb, som jeg ik­ke hav­de tro­et vil­le væ­re så hårdt, som det blev, « lød det fra kron­prins Fre­de­rik til sven­ske Aftonbladet, da han hav­de kryd­set mål­stre­gen ef­ter 30 ki­lo­me­ters ter­ræn­løb i Li­dingöl­op­pet og hav­de mod­ta­get sit diplom.

» Det her var må­ske det hårdeste ( af de fi­re di­sci­pli­ner, red.). Jeg måt­te ud­vi­se lidt me­re vil­je på de sid­ste fi­re ki­lo­me­ter, « til­fø­je­de han.

’ Su­per­klas­si­ker’

Den dan­ske ’ jer­n­prins’ præ­sta­tion blev dog kun end­nu stør­re af, at han sam­ti­dig gen­nem­før­te de fi­re hår­de di­sci­pli­ner - lan­grend, cykling, svøm­ning og løb - i en sam­let tid på un­der 24 ti­mer. Det gør det til en ’ su­per­klas­si­ker’.

Fak­tisk gen­nem­før­te han dem på en tid un­der 20 ti­mer.

» Det fø­les vir­ke­lig godt, men for mig er ba­re det at ha­ve gen­nem­ført vir­ke­lig til­freds­stil­len­de, « si­ger kron­prins Fre­de­rik til Aftonbladet.

Selv­om han næ­sten li­ge hav­de kryd­set mål­stre­gen, er det næ­ste mål al­le­re­de i kik­ker­ten.

» In­den jeg bli­ver for gam­mel, vil jeg ger­ne gen­nem­fø­re en Arctic Circ­le Ra­ce på Grøn­land, « si­ger kron­prins Fre­de­rik med et grin om det 160 ki­lo­me­ter lange ad­ven­tu­re lan­grendsløb i Si­si­mi­ut, der er kendt som ver­dens hårdeste skiløb.

Men først skal gen­nem­fø­rel­sen af ’ En svensk klas­si­ker’ dog fejres.

» Det kan væ­re, det skal fejres med en øl el­ler et glas vin, « si­ger han med et smil.

Kron­prins Fre­de­rik kom­mer i mål ef­ter at ha­ve gen­nem­før­te Li­dingöl­op­pet i ti­den 2 ti­mer og 49 mi­nut­ter.

Fo­to: Ja­ne­rik Hen­riks­son/ TT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.