Bil­li­ge­re over Sto­re­bælt

BT - - NYHEDER -

VIL SÆN­KE PRI­SEN

Pri­sen på et bil­pend­ler­kort til Sto­re­bælts­bro­en skal sæt­tes ned fra 3.920 kr. til 3.000 kr. om må­ne­den, og sam­ti­dig skal det sær­li­ge kør­sels­fradrag for at kø­re over bro­en øges. For­sla­get er en del af det fi­nans­lo­v­s­ud­spil, re­ge­rin­gen præ­sen­te­rer på tirs­dag, og sam­men­lagt be­ty­der det, at en pend­ler ty­pisk vil spa­re 40 pct. Det skri­ver Fyens Stift­s­ti­den­de.

Trans­port­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt ( V) hå­ber, at lan­det på den må­de kan bli­ve bun­det bed­re sam­men, og at væk­sten vil øges på beg­ge si­der af Sto­re­bælt.

Vil øge kon­kur­ren­cen

» Hånd­værks­me­stre og min­dre fragt­fir­ma­er med pend­ler­kort vil let­te­re kun­ne gi­ve til­bud på den an­den si­de af bro­en. Det vil øge kon­kur­ren­cen og der­med gav­ne sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en, « si­ger mi­ni­ste­ren til Fyens Stift­s­ti­den­de.

For­sla­get fi­nan­si­e­res først og frem­mest af Sund & Bælt selv ved at for­læn­ge gælds­af­vik­lin­gen på bro­en med for­ven­tet tre til fi­re må­ne­der. Gæl­den er nu på 23,9 mia. kr. og for­ven­tes til­ba­ge­be­talt i 2029. BNB

En 29- årig sau­disk prins blev ons­dag an­holdt i sit hjem i Los An­ge­les, mistænkt for at ha­ve tvun­get si­ne kvin­de­li­ge an­sat­te til sex.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.