Da Carl fi k sit kon­ge­ri­ge

Carl Holst fi k i sin tid nøg­ler­ne til mag­ten af den tid­li­ge­re amts­borg­me­ster Kre­sten Phi­lip­sen – og­så kendt som ’ her­tu­gen af Søn­derjyl­land’. Men si­den slog Holst hån­den af her­tu­gen

BT - - NYHEDER - Ja­cob Fri­berg ja­ni@ bt. dk sris@ bt. dk

PO­RTRÆT

Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy Den­ne hi­sto­rie be­gyn­der i det for­ri­ge år­hund­re­de, læn­ge in­den Carl Holst blev kon­ge af Søn­derjyl­land, og læn­ge in­den han skab­te sig så man­ge fj en­der, at selv Ven­stre- med­lem­mer i dis­se da­ge fal­der for­svars­mi­ni­ste­ren i ryg­gen, mens han selv for­sø­ger at for­kla­re sig ud af den ene møgs­ag eft er den an­den.

Se­ne­st, hvor­for han først be­næg­te­de at ha­ve brugt en an­sat i Re­gion Syd­dan­mark som sin per­son­li­ge as­si­stent i valg­kam­pen, når nu me­di­er­ne kun­ne be­vi­se det mod­sat­te.

I 1996 går den lys­hå­re­de, 26- åri­ge mand med de run­de bril­ler på ar­bej­de som læ­rer på Povls­b­jerg Skole i Vo­jens. Carl Holst hav­de fra en tid­lig al­der et hid­sigt tem­pe­ra­ment.

» Hvis der var en lil­le smu­le uro, for ek­sem­pel hvis man ryk­ke­de på sto­len, var det nok til, at han blev hid­sig. Af og til ka­ste­de han med nøg­ler og kridt, så der var mær­ker i væg­gen bag­ved. Og så var han kun in­ter­es­se­ret i at hø­re dem, der kun­ne li­de Ven­stre, « si­ger en tid­li­ge­re elev.

Fri­ti­den bru­ger Holst på po­li­tik, og han har al­le­re­de væ­ret for­mand for Ven­stres Ung­dom og er ble­vet med­lem af Søn­derjyl­lands Amts­råd.

Yd­my­gen­de de­but

I be­gyn­del­sen er det en ud­for­dring. Da han en dag går på gan­ge­ne på sy­ge­hu­set i Tøn­der på vej til et mø­de, kan han ik­ke fi nde lo­ka­let. Den un­ge Holst lig­ner ik­ke den ty­pi­ske amtspo­li­ti­ker, og da han spør­ger om vej til sund­heds­ud­val­get, bli­ver han af­vist med, at det er et luk­ket mø­de.

Da han en­de­lig træ­der ind ad den rig­ti­ge dør, må han for­kla­re, at han alt­så ’ ik­ke bli­ver ta­get al­vor­ligt’, for­tæl­ler et tid­li­ge­re amts­rå­ds­med­lem.

Men Carl Holst vin­der hur­tigt respekt i de po­li­ti­ske kred­se, og sær­ligt en per­son har til­tro til den un­ge sko­le­læ­rer .

Den magt­ful­de Kre­sten Phi­lip­sen ( V), der i dag er gå­et bort, gjor­de selv kar­ri­e­re i en ung al­der, da han som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.