Carl Holsts møgs­a­ger JULI

BT - - NYHEDER -

Vej­le Amts Fol­ke­blad er først til at brin­ge nyhe­den om et eft er­ve­der­lag på 833.040 kr. fra ti­den i re­gio­nal­po­li­tik, som Carl Holst – ret­mæs­sigt – får oven i sin nye løn som for­svars­mi­ni­ster. Da Carl Holst sva­rer på kri­tik­ken, bli­ver han i ste­det kri­ti­se­ret af sol­da­ter­for­man­den Flem­m­ing Vint­her for at ha­ve tid til at sva­re på si­ne per­son­li­ge løn­for­hold, mens han er tavs i sa­gen om for­sva­rets neds­lid­te og stres­se­de fl yme­ka­ni­ke­re, der er ud­sendt som led i ko­a­li­tio­nen mod Is­la­misk Stat. Eft er at ha­ve stå­et fast på sin ret til eft er­ve­der­la­get, be­slut­ter Carl Holst at fra­si­ge sig re­sten af ud­be­ta­lin­ger­ne, men be­hol­der de over 400.000 kr., han al­le­re­de har få­et.

BT FRE­DAG 18. SEP­TEM­BER:

Kre­sten Phi­lip­sen var po­li­ti­ker af den gam­le skole, og det var ham, der kør­te Carl Holst i stil­ling som amts­borg­me­ster. Se­ne­re vend­te Holst sig mod sin mæ­cen og ’ flej­ne­de ud’, når no­gen nævn­te hans navn.

Fo­to: Bax Lind­hardt/ Claus Fi­sker

Carl Holsts fa­con har skaf­fet ham man­ge fjen­der, og det gør det ik­ke nem­me­re, når han skal for­kla­re sig ud af si­ne møgs­a­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.