SEP­TEM­BER

BT - - NYHEDER -

Carl Holst be­skyl­des for at ha­ve brugt Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen, der var an­sat i Re­gion Syd­dan­mark, som sin egen per­son­li­ge rå­d­gi­ver i valg­kam­pen. Først be­næg­ter Carl Holst alt, men eft er fl ere me­di­er frem­læg­ger mail­kor­re­spon­dan­ce, sms’er og an­den do­ku­men­ta­tion, er­ken­der for­svars­mi­ni­ste­ren, at Ingemann fun­ge­re­de som hans per­son­li­ge as­si­stent. Men han vil ik­ke si­ge, om han har ført valg­kamp. Stats­for­valt­nin­gen be­slut­ter at un­der­sø­ge sa­gen nær­me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.