’’

BT - - NYHEDER - Tid­li­ge­re em­beds­mand

Han har med sin in­ti­mi­de­ren­de ad­færd få­et folk til at hol­de kæft. De har ik­ke kri­ti­se­ret ham, men prø­vet at snak­ke ham ef­ter mun­den. Nu er det slut. Det er payback ti­me

Ras­mus­sen, som han blev nær ven med. Ven­ska­bet har si­den væ­ret med til at red­de Lars Løk­kes for­mand­spost i Ven­stre, li­ge­som det højst sand­syn­ligt i dag er år­sa­gen til, at Holst på trods af si­ne møgs­a­ger fort­sat er for­svars­mi­ni­ster.

Da Lars Løk­ke Ras­mus­sen i 2008 var un­der mas­sivt pres på grund af si­ne bi­lags­sa­ger, lån­te Carl Holst ham sin lej­lig­hed på Te­ne­ri­fe, så han kun­ne få lidt fred.

Og da Løk­ke igen for­ri­ge som­mer var i po­li­tisk stormvejr på grund af nye bi­lags­sa­ger, bad Carl Holst på di­rek­te tv bag­lan­det i Ven­stre om at

I rund­kred­sen af med­lem­mer sid­der og­så Kre­sten Phi­lip­sen, for­di han sta­dig er med­lem af amts­rå­det. Carl Holst ta­ger or­det.

» Han for­kla­rer, at am­tets øko­no­mi er elen­dig, og at det skyl­des hans for­gæn­ger. Det un­dre­de vi os over, når han et halvt år før hav­de få­et po­sten ser­ve­ret på et sølv­fad af Kre­sten. Det var i hvert fald ik­ke loy­alt, « si­ger tid­li­ge­re amts­rå­ds­med­lem for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et Karsten Meyer Ole­sen.

Carl Holst be­gynd­te at be­næg­te sit op­hav. En ræk­ke kil­der for­tæl­ler uaf­hæn­gigt af hin­an­den, hvor­dan Carl Holst ’ tænd­te af’ el­ler ’ flej­ne­de ud’, hvis man tal­te om Kre­sten Phi­lip­sen. Iføl­ge en Ven­stre- kil­de kun­ne han og­så fin­de på at si­ge: ’ Kre­sten Phi­lip­sen? Hvem er det?’.

Og den gam­le ’ hertug’ ryste­de til sidst på ho­ve­d­et ad ’ Kong Carl’. ’ Her­tu­gen’ brød sig ik­ke om, at en ’ så ung po­li­ti­ker op­før­te sig så ar­ro­gant’, som en tid­li­ge­re em­beds­mand i det sønderjyske si­ger.

» Hvis der var no­get, Kre­sten Phi­lip­sen fortrød, så var det at gø­re Carl Holst til amts­borg­me­ster, « for­tæl­ler et med­lem af Ven­stre, der øn­sker at væ­re ano­nym.

Et år ef­ter Carl Holst er ble­vet kro­net som amts­borg­me­ster, bli­ver han til kom­mu­nalval­get i 2001 og­så valgt ind af væl­ger­ne. Da am­ter bli­ver til re­gio­ner, fort­sæt­ter Holst som regionrådsformand.

Sid­der tungt på tro­nen

I 2013 får han over 94.000 per­son­li­ge stem­mer. Han sid­der tungt på tro­nen og har tro støt­ter blandt di­rek­tio­nen. Pri­vat går han for ek­sem­pel på jagt med sund­heds­di­rek­tør Jens Elkjær, der i dag og­så fungerer som re­gions­di­rek­tør.

Selv om lo­kal­pres­sen skri­ver kri­ti­ske ar­tik­ler, prel­ler det af på Holst, der ik­ke har in­ter­es­se i at stille op til in­ter­view. Han får ry for at skub­be em­beds­mænd og ud­valgs­for­mænd for­an sig for at ta­ge skral­det.

Men da Carl Holst bli­ver for­svars­mi­ni­ster, er der in­gen vej uden om. Og da de før­ste møgs­a­ger duk­ker op, får he­le Dan­marks pres­se­kor­ps in­ter­es­se for Holst.

Pres­sen vil vi­de, hvem han er, og te­le­fo­ner­ne hos de tid­li­ge­re kol­le­ger i Re­gion Syd­dan­mark glø­der. De teg­ner et blan­det bil­le­de af Holst.

På den ene si­de er han en dyg­tig po­li­tisk hånd­vær­ker, er vel­for­be­redt og hu­sker som en ele­fant. På den an­den si­de er han ’ ko­le­risk, ærekær, egen­rå­dig, en hid­sig­prop, in­ti­mi­de­ren­de og ud­fa­ren­de’. Or­de­ne kom­mer fra re­gions­rå­ds­med­lem­mer og em­beds­mænd, BT har talt med.

» I de 15 år, han har sid­det der, har han med sin in­ti­mi­de­ren­de ad­færd få­et folk til at hol­de kæft. De har ik­ke kri­ti­se­ret ham, men prø­vet at snak­ke ham ef­ter mun­den. Nu er det slut, for­di der er så man­ge me­di­er, der kig­ger på ham. Han har ik­ke væ­ret klar over det skif­te, og nu er det payback ti­me. De var ban­ge for ham tid­li­ge­re, men nu er der in­gen, der for­sva­rer Carl, « si­ger en tid­li­ge­re em­beds­mand. Den­ne art­kel er skre­vet på bag­grund af 13 in­ter­view med tid­li­ge­re og nu­væ­ren­de em­beds­mænd og po­li­ti­ke­re fra Søn­derjyl­land samt ar­tik­ler fra Fyens Stift­s­ti­den­de, Lo­ka­la­vi­sen Vej­le, Po­li­ti­ken og BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.