Be­skyt di­ne pe

Cir­ka en halv mil­li­on dan­ske­re bli­ver modreg­net i pen­sion­s­til­læg­get. Men du kan und­gå det ved at op­ti­me­re din op­spa­ring

BT - - ØKONOMI - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

ME­RE TIL DIG SELV

For man­ge pen­sio­ni­ster er det en bit­ter pil­le at slu­ge: Hver må­ned kan de vin­ke far­vel til fle­re tu­sin­de hårdt tjen­te kro­ner, som de el­lers har ind­be­talt på en pri­vat pen­sions­ord­ning i lø­bet af de­res lange ar­bejds­liv.

År­sa­gen er, at de lø­ben­de ud­be­ta­lin­ger bli­ver modreg­net fol­ke­pen­sio­nens til­læg­s­y­del­se, som er et be­løb på op til cir­ka 75.000 kro­ner om året før skat – ud­over fol­ke­pen­sio­nens grund­be­løb på 72.000 kro­ner.

Fol­ke­pen­sio­nen er ind­ret­tet så­le­des, at det ik­ke er din for­mu­es sam­le­de stør­rel­se, der af­gør, hvor me­get du kan få i pen­sion­s­til­læg – men der­i­mod de lø­ben­de år­li­ge ud­be­ta­lin­ger fra ek­sem­pel­vis din ra­te- og livsva­ri­ge pen­sion el­ler an­den skat­teplig­tig ind­komst.

» Man­ge men­ne­sker hav­ner i en si­tu­a­tion, hvor det ik­ke kan be­ta­le sig at ind­be­ta­le pen­ge på en pen­sions­ord­ning. I de vær­ste til­fæl­de får man kun 80 kro­ner igen ef­ter skat og modreg­ning, når man har ind­be­talt 100 kro­ner. Og det ram­mer helt al­min­de­li­ge dan­ske­re med mid­de­lind­kom­ster, « si­ger Bri­an Stjern­holm, der er pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver hos Uvil­di­ge. dk.

Ind­tæg­ter modreg­nes

Ord­nin­gen fungerer så­dan, at pen­sion­s­til­læg­get ned­sæt­tes grad­vist, hvis du har en år­lig ind­tægt over et vist be­løb. For en gift/ sam­le­ven­de må be­lø­bet i 2015 ik­ke over­sti­ge 135.400 kr., mens en en­lig mak­si­malt må ha­ve ind­tæg­ter på 67.500 kr. år­ligt, hvis ved­kom­men­de vil ha­ve del i det ful­de pen­sion­s­til­læg.

For hver 100 kro­ner du har i ind­tægt der­u­d­over, bli­ver dit pen­sion­s­til­læg modreg­net med ca. 30 kro­ner – og der­u­d­over skal du og­så be­ta­le skat af de pen­ge, du får ud­be­talt fra din pri­va­te pen­sions­ord­ning.

Iføl­ge Da­ni­ca Pen­sion bli­ver ca. en halv mil­li­on dan­ske­re ramt af den of­fent­li­ge modreg­ning, men fak­tisk er der fle­re ting, man selv kan gø­re for at und­gå at bli­ve truk­ket i pen­sion­s­til­læg­get. Ni­el­sen, der er che­fø­ko­nom i Da­ni­ca Pen­sion.

I nog­le til­fæl­de kan det og­så væ­re en mu­lig­hed at på­be­gyn­de ud­be­ta­lin­gen af ra­te­pen­sio­nen al­le­re­de fra 60 års- al­de­ren, så modreg­nings­grund­la­get, når man går på pen­sion, vil væ­re langt la­ve­re. Der­u­d­over anbefaler fle­re pri­va­tø­ko­no­mi­ske eks­per­ter og­så den så­kald­te al­ders­op­spa­ring som et al­ter­na­tiv til de tra­di­tio­nel­le pen­sions­for­mer, da den – i mod­sæt­ning til ra­te- og livsva­rig pen­sion – ik­ke bli­ver modreg­net i pen­sion­s­til­læg­get.

» Man skal hu­ske på, at det ik­ke be­hø­ver at hed­de no­get med pen­sion, for at du kan bru­ge det til pen­sion. Der­for rå­der vi og­så folk til, at det i nog­le til­fæl­de bed­re kan be­ta­le sig at spa­re op på en al­ders­op­spa­ring el­ler en an­den fri kon­to, som ik­ke bli­ver modreg­net, « si­ger Bri­an Stjern­holm.

Se på din gæld

Han un­der­stre­ger, at det og­så kan væ­re en god idé at ned­brin­ge gæld – i ste­det for at spa­re op. På den må­de har man ik­ke brug for li­ge så store ind­tæg­ter som pen­sio­nist.

» Hvis du sid­der med et fast­for­ren­tet lån på 3- 4 pro­cent, kan det ab­so­lut bed­re be­ta­le sig at be­ta­le af på gæl­den. Hvis du ik­ke har en li­ge så stor gæld, når du går pen­sion, så kan du nø­jes med en væ­sent­ligt la­ve­re ind­tægt, « si­ger Bri­an Stjern­holm.

SØN­DAG 27. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.