’’

BT - - ØKONOMI - Bri­an Stjern­holm, pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver

Det ram­mer al­min­de­li­ge dan­ske­re med mid­de­lind­kom­ster

Me­to­der­ne er fuldt lov­li­ge – det hand­ler blot om at til­ret­te­læg­ge op­spa­rin­gen og ud­be­ta­lings­ræk­ke­føl­gen, så modreg­nin­gen be­græn­ses.

Ek­sem­pel­vis pe­ger fle­re eks­per­ter på, at pen­sio­ni­ster bør over­ve­je mu­lig­he­den for at for­læn­ge el­ler ud­sky­de ra­te­pen­sio­nen, så man re­du­ce­rer den år­li­ge ind­tægt og der­med op­når et hø­je­re pen­sion­s­til­læg.

En be­reg­ning, som Da­ni­ca Pen­sion har fo­re­ta­get for BT, vi­ser ek­sem­pel­vis, at en for­læn­gel­se af en ra­te­pen­sion fra 10 til 20 år kan gi­ve en ge­vinst ef­ter skat på 110.000 kro­ner ved en op­spa­ring på en mil­li­on kro­ner.

» Det vil væ­re en for­del i man­ge til­fæl­de. Der er rig­tig man­ge dan­ske­re, der le­ver 20 år som pen­sio­nist, så ale­ne der­for kan det væ­re en god idé at stræk­ke det, « si­ger Jens Kri­sti­an

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.