Det bør du over­ve­je

BT - - ØKONOMI - For­læng el­ler ud­skyd ra­te­pen­sion

Du kan stræk­ke ud­be­ta­lin­ger­ne af en ra­te­pen­sion over læn­ge­re tid end 10 år og kom­bi­ne­re ra­te­pen­sio­nen med en livsva­rig pen­sion. På den må­de bli­ver de lø­ben­de ud­be­ta­lin­ger fra din pri­va­te pen­sion min­dre, og det sam­me gør den of­fent­li­ge modreg­ning. Der­med er du be­ret­ti­get til fol­ke­pen- sio­nens til­læg. Du har og­så mu­lig­hed for at ud­sky­de ra­te­pen­sio­nen, så den ek­sem­pel­vis først ud­be­ta­les, fra du er 77 år – el­ler al­ter­na­tivt på­be­gyn­de den in­den pen­sions­al­de­ren.

Sæt pen­ge ind på en al­ders­op­spa­ring

Du bør over­ve­je mu­lig­he­den for at spa­re op i al­ders­op­spa­ring, da det er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.