En­sions­kro­ner Pen­sio­nist: Vi bli­ver straf­fet

BT - - ØKONOMI -

SØN­DAG 27. SEP­TEM­BER 2015 Han kal­der det med si­ne eg­ne ord et ’ nak­ked­rag’ fra det of­fent­li­ge. Flem­m­ing Land­sy er blandt de man­ge tu­sin­de dan­ske­re, der hver må­ned kan se en stor del af de op­spa­re­de pen­sions- kro­ner bli­ve modreg­net i fol­ke­pen­sions- til­læg­get. Den 67- åri­ge mand, der har væ­ret pen­sio­nist i to år, bor sam­men med sin ko­ne i en ejer­lej­lig­hed i den kø­ben­havn­ske for­stadskom­mu­ne Bal­lerup. Som Flem­m­ing Land­sy for­kla­rer, er der i for­vej­en ik­ke så man­ge pen­ge at gø­re godt med som pen­sio­nist, og der­for fru­stre­rer det ham at se, hvor­dan en stor bid af pen­sions­for­mu­en bli­ver ædt op af den of­fent­li­ge modreg­ning.

» Den op­spa­ring, jeg har la­vet, som ud­mønt­er sig i en ra­te­pen­sion, bli­ver modreg­net. Jeg vil tro, at min ko­ne og jeg går glip af mel­lem 3.500 kr. og 4.000 kr. om må­ne­den i pen­sion­s­til­læg, og det er be­stemt og­så pen­ge, « si­ger Flem­m­ing Land­sy, der har haft en kar­ri­e­re in­den for it.

Fø­ler sig til grin

Han un­drer sig over, at folk, der har spa­ret op gen­nem et langt ar­bejds­liv, skal ’ straf­fes’, når de går på pen­sion.

» Min kæ­de hop­per af, når de, der har brugt rub og stub uden at spa­re op, bli­ver ho­no­re­ret, hvor­i­mod vi an­dre bli­ver straf­fet. Man fø­ler sig lidt til grin. «

Og reg­ler­ne på om­rå­det er me­get kom­pli­ce­re­de, fast­slår han:

» De er enormt svæ­re at gen­nem­skue. Når man be­gyn­der at spa­re op, ved man ik­ke, hvor­dan det vil se ud, når man går på pen­sion. Der­for kom­mer det nær­mest som et nak­ked­rag. Hvis jeg hav­de vidst, at så stor en del af pen­ge­ne blev modreg­net, så vil­le jeg nok ha­ve spa­ret op på en an­den må­de. «

Flem­m­ing Land­sy me­ner, at der er brug for et nyt pen­sions­sy­stem, hvor det bed­re kan be­ta­le sig at spa­re op.

» Det of­fent­li­ge har jo he­le ti­den op­for­dret til, at man spa­rer op, men så træk­ker de lidt af tæp­pet væk un­der én, når man bli­ver pen­sio­ne­ret. Det er kræn­ken­de, vil jeg si­ge. «

67- åri­ge Flem­m­ing Land­sy fra Bal­lerup me­ner, at der er brug for et nyt pen­sions­sy­stem, hvor det bed­re kan be­ta­le sig at spa­re op.

Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.