For at und­gå modreg­ning

BT - - ØKONOMI -

en op­spa­rings­form, som ik­ke bli­ver modreg­net i til­læg­get til fol­ke­pen­sio­nen. Det gør der­i­mod ra­te­pen­sion og livsva­rig pen­sion. I 2015 må der ind­sky­des op til 28.600 kr. på en al­ders­op­spa­ring om året. Ved al­ders­op­spa­ring skal du dog væ­re op­mærk­som på, at pen­ge­ne er bun­det, så de først kan ud­be­ta­les, når du går på pen­sion. Hvis du vil ha­ve ad­gang til pen­ge­ne tid­li­ge­re, kan du ri­si­ke­re at skul­le be­ta­le et ge­byr på op til 20 pro­cent.

Ned­bring gæld – i ste­det for at spa­re op

Som et al­ter­na­tiv til en pen­sions­op­spa­ring kan du over­ve­je, hvor­dan du kan mini­me­re di­ne ud­gif­ter som pen­sio­nist, og her er det først og frem­mest en god idé at be­ta­le så me­get af som mu­ligt på dit bo­lig­lån. På den må­de er du ik­ke af­hæn­gig af en li­ge så stor ind­tægt som pen­sio­nist og er der­ved be­ret­ti­get til et hø­je­re pen­sion­s­til­læg.

Fort­sæt ind­be­ta­ling til pen­sion

I nog­le til­fæl­de kan det væ­re en for­del at fort­sæt­te med at ind­be­ta­le pen­ge på en ra­te­pen­sion, selv om du er gå­et på pen­sion. På den må­de sæn­ker du din år­li­ge ind­tægt i en pe­ri­o­de, og der­med er modreg­nings­grund­la­get la­ve­re.

Lån i fri­vær­di

Hvis du ind­ret­ter din pri­va­te pen­sion, så du får et min­dre be­løb ud­be­talt år­ligt, kan du ha­ve brug for en an­den ind­tægt, og her er lån i fri­vær­di en mu­lig­hed, da det ik­ke modreg­nes i pen­sion­s­til­læg­get. Det kræ­ver dog, at du har en stor fri­vær­di, da ban­ker­ne i vis­se til­fæl­de kan væ­re til­ba­ge­hold­ne med at yde dis­se lån til pen­sio­ni­ster. Der­u­d­over skal du og­så væ­re op­mærk­som på ri­si­ko­en for, at dit hus fal­der i vær­di.

Kil­de: Uvil­di­ge. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.