Svæ­ve­fly styr­tet ned: Pi­lot dræbt

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beh@ bt. dk)

STYRT

En pi­lot mi­ste­de lør­dag ef­ter­mid­dag li­vet, da hans svæ­ve­fly - uvis af hvil­ke år­sa­ger - plud­se­lig styr­te­de ned.

Ulyk­ken ske­te om­kring klok- ken 14.30 på en mark ved Fjen­ne­s­lev på Midtsjæl­land.

» Et vid­ne ob­ser­ve­re­de, at fly­et styr­te­de, og slog alarm. Da vi og læ­ge­he­li­kop­te­ren kom der­ud, kon­sta­te­re­de læ­gen, at pi­lo­ten var om­kom­met. «

År­sag ukendt

Det for­tæl­ler vagt­chef ved Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti til bt. dk.

Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen bej­de­de i går på ste­det:

» Vi ken­der ik­ke år­sa­gen. Vi af­ven­ter Ha­va­ri­kom­mis­sio­nens rap­port, « si­ger vagt­che­fen

ar-

en 82- åri­ge pi­lot kom fra Sla­gel­se. Hans på­rø­ren­de er un­der­ret­tet.

In­gen på land­jor­den kom no­get til, da fly­et styr­te­de midt på en mark.

Po­li­ti­et un­der­sø­ger ste­det, hvor en æl­dre mand mi­ste­de li­vet i går ef­ter­mid­dag, da han styr­te­de ned i et svæ­ve­fly ved Fjen­ne­s­lev uden for Sorø. Der er ta­le om en 82- årig mand fra Sla­gel­se. Det var i går uvist, hvor­for fly­et styr­te­de ned. Fo­to: Fre­de­rik Ra­cher/ Lind Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.