In­gen dra­ges til an­svar for dødska­os

BT - - NYHEDER -

SAU­DI- ARA­BI­EN

Alt ty­der på, at in­gen i Sau­diAra­bi­en bli­ver dra­get til an­svar for, at fle­re end 760 pil­grim­me tors­dag blev tram­pet ihjel i by­en Mi­na, fem ki­lo­me­ter fra Mek­ka.

I går er­klæ­re­de lan­dets øver­ste re­li­gi­øse le­der, stor­muf­ti Sheik Ab­dul Aziz bin- Ab­dul­lah al- Sheik, iføl­ge BBC, at lan­dets in­den­rigs­mi­ni­ster, kron­prins Mo­ham­med bin Nay­ef, ik­ke kan be­brej­des det, der ske­te: » Med hen­syn til de ting, som men­ne­sker ik­ke kan kon­trol­le­re, bæ­rer du ik­ke skyl­den for dem. Skæb­nen er uund­gå­e­lig. «

Iran og an­dre lan­de har si­den den tragi­ske be­gi­ven­hed kri­ti­se­ret ær­ke­ri­va­lens myn­dig­he­der for ik­ke at ha­ve sik­ret pil­grim­me­n­es sik­ker­hed. Irans øver­ste sik­ker­heds­råd har be­skyldt sau­di­er­ne for in­kom­pe­ten­ce’ og op­for­dret dem til at ’ ta­ge an­svar’. Den iran­ske statsankla­ger vil sagsø­ge den kon­ge­li­ge fa­mi­lie i Sau­di- Ara­bi­en - lan­dets re­el­le le­de­re, ved en in­ter­na­tio­nal dom­stol ’ for dets for­bry­del­ser’. Iran er den na­tion, der mi­ste­de flest stats­bor­ge­re ved tra­ge­di­en. Fo­re­lø­big er 134 of­re iden­ti­fi­ce­ret, mens 340 sta­dig be­teg­nes som sav­ne­de. BNB

Fle­re end 760 pil­grim­me blev tors­dag tram­pet ihjel på den før­ste dag af den mus­lim­ske høj­tid eid al- adha, da de an­kom til Mi­na ved Mek­ka for sym­bolsk at ste­ne Djæv­len.

Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.