’’ Det er ik­ke ure­a­li­stisk at si­ge, at vi skal væ­re dob­belt så store næ­ste gang

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

RUT­SJE­BA­NE­TUR

‘ Det er et ama­tør­pro­jekt.’ ‘ Den mand har ik­ke en frem­tid i dansk po­li­tik’ og ‘ det er så sjovt, at det ik­ke er no­get, man stem­mer på’. Al­le­re­de in­den val­get i ju­ni var Uff e El­bæk død og bor­te iføl­ge de po­li­ti­ske eks­per­ter, men sand­he­den skul­le vi­se sig at bli­ve en an­den.

Plud­se­lig var han den mand, der på re­kord­tid trod­se­de skep­sis og hån. Og blev ni man­da­ter ri­ge­re.

» Ik­ke for at ly­de kæk, men som jeg ple­jer at si­ge, så går jeg ik­ke i gang med no­get, som ik­ke lyk­kes. Alt, jeg har la­vet, er lyk­ke­des. Tin­ge­ne kun­ne væ­re væl­tet, men jeg var fuld­stæn­dig over­be­vist om, at vi kom i mål. El­lers vil­le jeg al­drig gå i gang med det, « si­ger Uff e El­bæk.

Val­get blev af­gjort for tre må­ne­der si­den, hvor Al­ter­na­ti­vet fi k et drøm­me­re­sul­tat som nystift et par­ti. Det vir­ker nær­mest sym­bolsk, at par­ti­et i dag har hjem­me på en lang, grøn gang i Ri­de­ba­ne­fl øj­en på Chri­sti­ans­borg. For i Al­ter­na­ti­vet er de grøn­ne po­li­tisk set, og hver­ken rø­de el­ler blå. Det slår par­tiets po­li­ti­ske le­der Uff e El­bæk fast, da BT mø­der ham i den fj er­ne­ste en­de af den grøn­ne fl øj.

61- åri­ge Uff e El­bæk er ryk­ket ind på den grøn­ne gang eft er nog­le tur­bu­len­te år i po­li­tik. I en ny do­ku­men­tar på DR2 kan se­er­ne i mor­gen føl­ge den tid­li­ge­re ka­o­spi­lots rej­se, fra han i 2011 bli­ver valgt til Fol­ke­tin­get for De Ra­di­ka­le og umid­del­bart eft er ud­næv­nes til kul­tur­mi­ni­ster bob­len­de af vi­sio­ner og drøm­me om at gø­re tin­ge­ne an­der­le­des.

Op­ta­get over fem år

Ka­me­ra­et føl­ger og­så El­bæks brat­te fald fra mi­ni­ster­po­sten, br­ud­det med De Ra­di­ka­le og det eft er­føl­gen­de co­me­ba­ck i spid­sen for Al­ter­na­ti­vet.

Aft alen med do­ku­men­ta­ri­ster­ne Chri­sti­an Hol­ten Bon­ke og Jep­pe

Uf­fe El­bæk me­ner ik­ke, at Al­ter­na­ti­vet har kul­mi­ne­ret: » Vi skal væ­re et stort, grønt par­ti. « Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.