’’

BT - - NYHEDER -

Jeg tog helt fejl. Det ene­ste, der trø­ster mig, er, at jeg ik­ke stod ale­ne med den op­fat­tel­se. Det var me­get få, der fak­tisk kun­ne se, at det pro­jekt kun­ne hol­de he­le vej­en hjem. Uf­fe El­bæk un­der­spil­le­de he­le vej­en, og han på­stod, at han hav­de genop­fun­det po­li­tik, men sand­he­den er jo, at værk­tø­jer­ne er yderst pro­fes­sio­nel­le.

Sø­gaard Ni­el­sen var i før­ste om­gang tre må­ne­der, da Uf­fe El­bæk i 2010 stil­le­de op i Sund­by­ve­ster Valg­kreds i København. In­gen vid­ste den­gang, at hi­sto­ri­en vil­le ud­vik­le sig til en tur­bu­lent rut­sje­ba­ne­tur for po­li­ti­ke­ren. Det end­te med rul­len­de ka­me­ra­er i fem år.

Store am­bi­tio­ner

Me­nin­ger­ne om Uf­fe El­bæk er man­ge, men selv kal­der han de se­ne­ste fem år fan­ta­sti­ske og læg­ger ik­ke skjul på, at am­bi­tio­ner­ne for frem­ti­den er tårn­hø­je.

» Der var he­le ti­den no­get, der æn­dre­de tin­ge­ne. Vi måt­te se, hvor det end­te hen­ne - vi ane­de jo ik­ke, hvad der ven­te­de rundt om næ­ste hjør­ne. Men det har væ­ret fan­ta­stisk, og per­son­ligt er jeg rig­tig til­freds med de valg, jeg har truf­fet, « si­ger Uf­fe El­bæk om do­ku­men­ta­ren ’ Uf­fes al­ter­na­tiv’, som han først selv så i man­dags.

Ef­ter 14 må­ne­der på po­sten fra­t­rå­d­te El­bæk som kul­tur­mi­ni­ster, da han blev an­kla­get for ne­po­tis­me, for­di han hav­de holdt fem of­fent­li­ge hø­rin­ger til en sam­let pris på 180.000 kr. på Aka­de­mi­et for Utæm­met Kre­a­ti­vi­tet, hvor hans mand blev an­sat. Tre må­ne­der se­ne­re ren­se­de Rigs­re­vi­sio­nen ham dog for al­le an­kla­ger.

Ef­ter­føl­gen­de valg­te Uf­fe El­bæk og­så at for­la­de den ra­di­ka­le fol­ke­tings­grup­pe og blev løs­gæn­ger. Si­den stif­te­de han Al­ter­na­ti­vet, som der i før­ste om­gang blev set skævt til. Bå­de fra po­li­ti­ske kol­le­ger og me­di­er­ne, som hver­ken så el­ler for­stod, hvad de hav­de gang i. Men spør­ger man ho­ved­per­so­nen selv, var dan­sker­ne med fra før­ste dag.

» Da vi sad fem men­ne­sker om­kring et køk­ken­bord for to år si­den og skul­le be­slut­te, om vi skul­le gø­re det, sag­de folk til mig, at vi ik­ke vil­le kom­me ind. Men jeg tro­e­de på, at vi vil­le få mel­lem fi­re og ot­te man­da­ter. Og vi fik ni. Så det er ik­ke ure­a­li­stisk at si­ge, vi skal væ­re dob­belt så store næ­ste gang. Vi skal væ­re et stort, grønt par­ti, « si­ger den po­li­ti­ske le­der om am­bi­tions­ni­veau­et.

Uf­fe El­bæk bru­ger en lidt sær­præ­get sam­men­lig­ning, når han skal for­kla­re, hvor­for pro­jek­tet net­op blev til et par­ti og ik­ke en ud­dan­nel­se el­ler tæn­ket­ank:

» Jeg så et in­ter­view med de­sig­ne­ren Vi­vien­ne Westwood, som la­ver no­get fedt tøj. Og hun har lært, at der al­tid skal væ­re en lyn­lås og knap­per i tø­jet, for det er no­get, folk ken­der. Og så kan hun la­ve alt det an­det, som hun egent­lig ger­ne vil, med re­sten. Da vi valg­te at gå ud med et par­ti, var det i over­ført be­tyd­ning vo­res lyn­lås og knap­per. Folk ved, hvad Chri­sti­ans­borg er, og de ved, hvad et par­ti er. Ram­men var der. Tryg­he­den, « si­ger han.

Pip­pi- fi­lo­so­fi

Iføl­ge Uf­fe El­bæk går Al­ter­na­ti­vet ik­ke ef­ter at væ­re an­der­le­des, men sam­ti­dig me­ner han, at han tæn­ker an­der­le­des end an­dre på Chri­sti­ans­borg, for­di han ik­ke ser det som en kar­ri­e­re at væ­re po­li­ti­ker. Og så le­ver han ef­ter Pip­pi Langstrøm­pe­fi­lo­so­fi­en: ‘ Hvis man er stærk, skal man og­så væ­re sød’.

Al­ter­na­ti­vet blev dog af man­ge er­klæ­ret an­der­le­des før og un­der valg­kam­pen i ju­ni.

Må­ske var det og­så der­for, at en jour­na­list i for­bin­del­se med valg­kam­pen vil­le se, hvor­dan par­ti­et ar­bej­de­de, og han overrasket sag­de: ‘ Ja­men, det er jo dybt pro­fes­sio­nelt’.

Uf­fe El­bæk in­drøm­mer der­i­mod ger­ne, at han ik­ke har pro­ble­mer med at skæ­re igen­nem, selv når det hand­ler om at ta­ge ube­ha­ge­li­ge valg. Det er en nød­ven­dig­hed i hans po­si­tion, si­ger han.

Og det er en op­fat­tel­se, po­li­tisk kom­men­ta­tor Jarl Cor­dua de­ler. Han sam­men­lig­ner Uf­fe El­bæk med te­flon, for­di han for­må­e­de at gli­de af på de ting, der kun­ne ska­de par­ti­et. Og så vi­ste El­bæk op til val­get, at han kun­ne sty­re:

» Han for­søg­te at ska­be et bil­le­de af, at de var fuld­stæn­dig uden sty­ring og et to­talt hip­pie­pro­jekt, hvor folk kun­ne gø­re præ­cis, som de hav­de lyst til - og det var der slet ik­ke ta­le om. Ka­o­spi­lo­ten kom til sin be­ret­ti­gel­se, han kun­ne rent fak­tisk sty­re det ka­os.

Og var der no­get, der kun­ne ska­be splid i Al­ter­na­tiv- be­væ­gel­sen, hav­de han en frem­ra­gen­de ev­ne til at ta­le sort el­ler ud­ta­le sig på en må­de, så han ik­ke skub­be­de folk væk fra sig. Det var en af de ting, som vir­ke­lig over­ra­ske­de mig, « si­ger Jarl Cor­dua.

Ef­ter­tænk­som

Udspe­ku­le­ret må man dog ik­ke kal­de Uf­fe El­bæk. Han fo­re­træk­ker or­det ef­ter­tænk­som.

» Jeg har lært, at det er rig­tig godt at hol­de fast i sig selv og træf­fe de valg, man me­ner er rig­ti­ge. For så en­der hi­sto­ri­en godt. Det har væ­ret min til­gang he­le li­vet. Det er langt­fra før­ste gang, at jeg har hørt, at min idé var tos­set. Men den kom­mer hjem al­li­ge­vel. Det stam­mer fra min dybe tro på det, jeg la­ver, « si­ger Uf­fe El­bæk og glæ­der sig til den store fest om 14 da­ge, hvor Al­ter­na­ti­vet en­de­lig skal fejre val­gre­sul­ta­tet. Do­ku­men­tar­fil­men ’ Uf­fes al­ter­na­tiv’ sen­des på DR2 i to af­snit på mandag den 28. sep­tem­ber kl. 20.45 og den 5. ok­to­ber kl. 20.00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.