Skri­ge­ne slip­per m

En ny bog går tæt på myste­ri­et om den 25 år gam­le mord­brand på

BT - - NYHEDER - Det bræn­den­de Scan­di­navi­an Star. Fo­to: Claus Bjørn Lar­sen. Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

SØN­DAG 27. SEP­TEM­BER 2015

SCAN­DI­NAVI­AN STAR

Der er gå­et 25 år. Al­li­ge­vel har Mi­ke Ax­dal et ri­tu­al, der gentager sig, hver gang han er på kir­ke­går­den i den sydsjæl­land­ske by Vem­me­lev. Et ri­tu­al, hvor han højt for­tæl­ler sin far og sin bror, at han sta­dig kæm­per vi­de­re for dem. Kæm­per for ret­fær­dig­he­den. Og når han den 17. ok­to­ber, hvor hans bror Ton­ni vil­le ha­ve fyldt 57 år, igen står for­an fa­mi­lie­grav­ste­nen, gentager han det. For kam­pen er ble­vet hans livs kald.

» Nog­le må gø­re det. Der er man­ge over­le­ven­de og på­rø­ren­de, der har gi­vet op, og nog­le har ta­get de­res eget liv på grund af den kamp. Men jeg vil ik­ke ta­be på den kon­to. Jeg kæm­per for dem og for min egen fa­mi­lie, « si­ger Mi­ke Ax­dal, der selv er en af de over­le­ven­de fra ka­ta­stro­fen.

Hans kamp ud­spil­ler sig i dét, der i en ny bog kal­des ’ Skan­di­navi­ens stør­ste kri­mi­nal­gå­de’. Mord­bran­den på Scan­di­navi­an Star den 7. april 1990, der ko­ste­de 158 men­ne­sker li­vet. Her­i­blandt alt­så Mi­ke Ax­dals bror og far.

Tvivls­om­me me­to­der

Li­ge­som han selv har gjort i et kvart år­hund­re­de, stil­ler bo­gen ’ skar­pt på du­b­i­ø­se for­ret­nings­me­to­der med links til tvivls­om­me for­ret­nings­folk, skat­tespe­ku­la­tion og elen­di­ge sik­ker­heds­for­hold’. Og det glæ­der Mi­ke Ax­dal, at der nu igen bli­ver ka­stet nyt lys over og skabt for­ny­et in­ter­es­se for den gam­le sag, som han al­drig selv har slup­pet, og hvor hans egen dyn­ge af sags­do­ku­men­ter er på om­kring 100.000 si­der.

» Min driv­kraft er rets­sik­ker­hed. Og så dét, at jeg selv har væ­ret om­bord, at jeg selv er en af dem, der har red­det mig ud af ski­bet, at jeg har mi­stet en far og en bror, at jeg

Mi­ke Ax­dal har i 25 år kæm­pet for at få sand­he­den frem om mord­bran­den på Scan­di­navi­an Star.

Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.