Ig al­drig

Å Scan­di­navi­an Star

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 27. SEP­TEM­BER 2015 har op­le­vet og hørt skri­ge­ne. Bør­ne­nes skrig, for­æl­dre­nes skrig. Hvem skal kæm­pe ret­fær­dig­hed for dem, « spør­ger Mi­ke Ax­dal.

» Jeg skam­mer mig over, at vi har et sy­stem, der går rundt med skyklap­per på, og ik­ke vil ind­se, at opkla­rin­gen lig­ger li­ge for­an fød­der­ne på dem. Jeg har be­vi­ser­ne på, at ejer­ska­bet og an­sva­ret for ulyk­ken er for­kert pla­ce­ret. Men myn­dig­he­der­ne nedt­o­ner be­vi­ser­ne og næg­ter at gå ind i sa­gen igen. «

Sam­men med sin far Hen­ning og broderen Ton­ni var Mi­ke Ax­dal hy­ret som hånd­vær­ke­re om­bord på Scan­di­navi­an Star, hvor de del­te ka­hyt. Nat­ten til 7. april 1990 sov de trygt, da Mi­ke Ax­dal blev væk­ket af lug­ten af røg og af skrig. Og det er de billeder, der sta­dig ud­spil­ler sig alt for le­ven­de for ham.

» Det ene øje­blik fø­ler du glæ­de over at væ­re sam­men med din fa­mi­lie. Det næ­ste våg­ner du op, og det he­le er ba­re et hel­ve­de, hvor du skal kæm­pe for dit liv. Jeg hu­sker, hvor­dan jeg krav­ler ud i gan­gen, hvor der er ild, og hvor jeg tror, at jeg har kon­takt væ­rel­se, « for­tæl­ler han.

» Jeg er åben­bart den, der er mest hel­dig, for jeg når en nø­dud­gangs­dør. Men på min vej krav­le­de jeg over liv­lø­se men­ne­sker og hør­te al­le de skrig fra børn, der kald­te på de­res for­æl­dre, for­æl­dre der skreg på de­res børn. Ly­den af de skrig kom­mer jeg al­drig til at slip­pe. Ret­fær­dig­hed el­ler ej, per­son­lig for­løs­ning el­ler ej, så vil ly­den al­tid sid­de i mig. «

SA­GEN KORT Mindst to bran­de op­stod på Scan­di­navi­an Star. Der var sand­syn­lig­vis ta­le om på­sat­te bran­de. Sik­ker­he­den om bord blev stærkt kri­ti­se­ret. På­rø­ren­de til of­re­ne samt en norsk ef­ter­forsk­nings­grup­pe me­ner, at bran­den var for­søg på for­sik­rings­svin­del. I Nor­ge gen­nem­går en un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion igen sa­gen. De dan­ske myn­dig­he­der me­ner der­i­mod, at den er opkla­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.