’ Den bil måt­te jeg

Kurt Da­ell var blandt de mil­li­o­næ­rer, der fik frisk blod til bil­sam­lin­gen på ve­te­ran­bil- auk­tion i går

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

BILAUK­TION

330.000 kro­ner, 820.000 kro­ner og 2.3500.000 kro­ner. Så­dan lød tre af ham­mer­sla­ge­ne, da mil­li­ar­dæ­ren Hen­rik Fre­de­rik­sen i går solg­te ud af sin store ve­te­ran­bil­sam­ling fra sit gods Lyng­bæk­gård.

En Ci­troën SM Coupé fra 1973, en Chrys­ler Town & Co­un­try Con­ver­tib­le fra 1948 og en Pa­ck­ard Twel­ve Cou­pe Ro­ad­ster fra 1934 skif­te­de ejer­mand, men det var fra én dansk rig­mand til en an­den; kø­be­ren af al­le tre bi­ler var nem­lig Kurt Da­ell, den tid­li­ge­re ejer af Da­ells Va­re­hus.

Kurt Da­ell var en af de dan­ske og uden­land­ske mil­li­o­næ­rer, der var val­far­tet til Ebelt­oft i går ef­ter­mid­dag for at få fin­gre i nog­le af de 48 ve­te­ran­bi­ler, som Ma­tas- mil­li­ar­dæ­ren Hen­rik Fre­de­rik­sen solg­te ud af.

Kurt Da­ell ejer i for­vej­en en stor sam­ling af ve­te­ran­bi­ler, og med lør­da­gens ham­mer­slag får sam­lin­gen nu sel­skab af yder­li­ge­re tre smuk­ke ek­sem­pla­rer. Sær­ligt Chrys­le­ren hav­de Kurt Da­ell haft i kik­ker­ten, in­den auk­tio­nen blev sat i gang i går ef­ter­mid­dag klok­ken 14.

» Chrys­le­ren er ba­re så char­me­ren­de, så den måt­te jeg ba­re ha­ve. Nu har jeg i for­vej­en ca. 30 ve­te­ran­bi­ler, så de får lidt nyt blod med da­gens køb, « sag­de en glad Kurt Da­ell, da BT fan­ge­de ham un­der auk­tio­nen.

Da hav­de han al­le­re­de købt tre ve­te­ran­bi­ler, men Kurt Da­ell var ude ef­ter me­re, af­slø­re­de han.

» Jeg har et rig­tig godt øje til en Lin­coln Con­ver­tib­le, der kom­mer un­der ham­me­ren lidt se­ne­re. Den må vi se, om vi ik­ke og­så kan få med hjem, « sag­de Kurt Da­ell til BT.

Søn­nen Njal var og­så med, og han stod bag kø­bet af en af bi­ler­ne, Ci­troën SM Coupé.

» Jeg var me­get be­gej­stret for Ci­troën, for den har en Ma­se­ra­ti- mo­tor i. Det gør den me­get spe­ci­el, « for­kla­re­de Njal Da­ell.

Der var kamp om Ci­troë­nen, men til sidst vandt fa­mi­li­en Da­ell alt­så med hø­je­ste bud på 330.000 kro­ner.

» Man er da lidt spændt på, om man får has på kon­kur­ren­ter­ne. Så selv­føl­ge­lig kø­rer adre­na­li­nen da lidt, det er man­ge pen­ge, det hand­ler om, « sag­de Njal Da­ell.

For­kla­ring til ko­nen

Far Kurt Da­ell hav­de an­dre be­kym­rin­ger, mens bud­de­ne røg i vej­ret un­der auk­tio­nen.

» Jeg tæn­ker ba­re; åh nej, hvor­dan får jeg nu for­kla­ret min hu­stru, at jeg er kom­met hjem med end­nu fle­re bi­ler. Hun me­ner, vi har for man­ge i for­vej­en, « sag­de Kurt Da­ell med et grin, in­den tu­ren gik tilbage ind i auk­tions­tel­tet i Lyng­bæk­gaard.

Og Kurt Da­ell fik nok lidt af et for­kla­rings­pro­blem - han og søn­nen Njal end­te med at kø­be seks bi­ler. Her­i­blandt Lin­coln Con­ver­tib­le Se­dan fra 1934.

» Det er en me­get im­po­ne­ren­de sam­ling, Hen­rik Fre­de­rik­sen har skabt, så det er en ren for­nø­jel­se at væ­re her, « sag­de han.

De fi­re før­om­tal­te bi­ler lø­ber op i 5,7 mio. kr., men sam­let end­te Kurt Da­ell og søn­nen Njal med at kø­be seks bi­ler.

Bi­ler­ne stod nær­mest i kø for at kom­me ind til auk­tio­nen, her en 1973 Rolls- Roy­ce Phan­tom VI Ca­bri­o­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.