Har fun­det na­zi­ster­nes

Skat­tejæ­ge­re fra he­le ver­den val­far­ter til Wal­brzych i Po­len i jag­ten på na­zi­to­get. Og nu har den dan­ske even­ty­rer Las­se Spang Ol­sen fun­det det

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

NA­ZI- TOG I PO­LEN

Skat­tejæ­ger­ne har for ti­den kro­ne­de da­ge i den pol­ske by Wal­brzych, hvor et na­zi- tog pak­ket med guld ef­ter si­gen­de skul­le be­fin­de sig langt un­der jor­den i et skjult tun­nel­sy­stem.

Og nu har og­så en dan­sker meldt sig på ba­nen. Nem­lig stunt­man og even­ty­rer Las­se Spang Ol­sen, som er ret over­be­vist om, at han har fun­det to­get. El­ler i hvert fald dets po­si­tion.

For på trods af at he­le om­rå­det er af­spær­ret af polsk mi­li­tær, og at alt er om­gær­det af hem­me­lig­heds­kræm­me­ri og ryg­te­dan­nel­ser, kom Las­se Spang Ol­sen tæt­te­re på end de fle­ste an­dre skat­tejæ­ge­re. Ved hjælp af en dro­ne.

» Lad os ba­re kal­de det guld- to­get. Men det er alt­så ik­ke sik­kert, at det in­de­hol­der guld, « un­der­stre­ger Las­se Spang Ol­sen, som og­så selv fo­re­træk­ker lidt hem­me­lig­heds­kræm­me­ri.

300 ton guld

Hans fund ind­går nem­lig i en te­malør­dag på DR2, som han har la­vet sam­men med Pe­ter Gren Lar­sen, og som først sen­des til novem­ber.

Det be­røm­te na­zi- tog skul­le ef­ter si­gen­de væ­re skjult i den pol­ske by i slut­nin­gen af An­den Ver­denskrig. Og gen­nem fle­re år­ti­er har skat­tejæ­ge­re alt­så ak­tivt ledt ef­ter det og ik­ke mindst dets last, som skul­le væ­re guld, ædel­ste­ne, kunst og vå­ben for man­ge mil­li­ar­der. Ale­ne gul­det skul­le ve­je 300 ton.

Et pans­ret tog

Og for en må­ned si­den lød det så fra en polsk og en tysk skat­tejæ­ger, at de hav­de fun­det det my­ti­ske tog og og­så den skat, det er la­stet med. på grund af bom­ber­ne fra de en­gel­ske fly. Men gul­det er selv­føl­ge­lig en bed­re hi­sto­rie, « si­ger Las­se Spang Ol­sen, som selv er me­re fa­sci­ne­ret af et helt an­det fund. Nem­lig fun­det af en mystisk cy­lin­der, som er fem me­ter høj og to me­ter i di­a­me­ter. Et fund, der blev gjort langt in­de i det enor­me tun­nel- sy­stem, hvor og­så to­get be­fin­der sig.

» Hit­ler tro­e­de jo på in­ter­ga­lak­ti­ske rej­ser, så nog­le men­ne­sker hæl­der til den te­o­ri, at cy­lin­de­ren er en ufo, som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.