VI­DEN­SKAB. DK Tre døgn uden søvn fj er­ne­de de­pres­sion

BT - - NYHEDER -

Dan­ske for­ske­re har fun­det en sim­pel me­to­de til at fj er­ne al­vor­lig de­pres­sion. Op­skrift en ly­der: En uges ind­læg­gel­se med tre he­le døgn uden søvn, kom­bi­ne­ret med grun­dig vej­led­ning og op­følg­ning i

for­hold til go­de søvn­va­ner. » At gø­re nog­le pa­tien­ter, som har væ­ret de­pri­me­re­de me­get læn­ge, ra­ske på en uge er ret stort, « si­ger kli­nisk forsk­nings­lek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Klaus Mar­ti­ny,

Bak­te­ri­er i at­mos­fæ­ren kan øge mæng­den af ned­bør, in­di­ke­rer et nyt stu­die fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Iføl­ge den nye te­o­ri kan bak­te­ri­er tvin­ge van­det til at fryse til is i at­mos­fæ­ren. der er ho­ved­for­fat­ter på det nye stu­die.

Ki­ck­star­ter døgn­ryt­men

Vå­gen­te­ra­pi vir­ker sand­syn­lig­vis ved at nulstil­le og ki­ck­star­te døgn­ryt­men igen, for­di pa­tien­ter­ne er så træt­te, når

Trods spe­ku­la­tio­ner i astro­no­mi­ske kred­se er der in­gen fa­re for, at pla­ne­ten Mer­kur ram­ler sam­men med vo­res egen jord i lø­bet af de næ­ste fem mil­li­ar­der år, vi­ser ame­ri­kansk forsk­ning. de en­de­lig får lov til at sove, at de kan sove igen­nem, me­ner for­sker­ne.

Man­ge med de­pres­sion har det, for­sker­ne kal­der en for­styr­ret døgn­ryt­me. Det be­ty­der, at de­res na­tur­li­ge døgn­ryt­me, som si­ger, at man skal sove om nat­ten og væ­re vå­gen om da­gen, grad­vist bli­ver forskub­bet me­re og me­re, for­di de sover se­ne­re og se­ne­re.

» Når man er de­pri­me­ret, har man det ty­pisk me­get dår­ligt om mor­ge­nen, og i lø­bet af da­gen får man det grad­vist bed­re. Man­ge vil der­for be­gyn­de at byt­te om på døg­net, så de sover en del af da­gen og er våg­ne i pe­ri­o­der om nat­ten. De­res in­dre ryt­mer er helt for­vir­re­de, li­ge­som når man har jet­lag, « for­kla­rer Klaus Mar­ti­ny.

Ame­ri­kan­ske for­ske­re har iso­le­ret den men­ne­ske­li­ge lig­lugt ved hjælp af vævsprø­ver fra rig­ti­ge lig. Ar­bej­det skal hjæl­pe med til opkla­rings­ar­bej­det ved ulyk­ker og for­bry­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.