’’

BT - - KULTUR -

’ Shu- bi- dua - The Mu­si­cal’ er først og frem­mest en kol­lek­ti­vets sejr, som man vil­le si­ge i sport­s­ver­de­nen. Det er egent­lig slet, slet ik­ke så skidt

ka­in­fyld­te fl irt med re­k­la­me­bran­chen, og hi­sto­ri­en fi nder et me­re afk la­ret le­je. Trods et par lidt for­vir­ren­de skift i tid.

Bed­re bli­ver det ik­ke af, at nog­le fi gu­rer om­kring ho­ved­fi gu­rer­ne er fór ka­ri­ke­re­de. Mik selv, hans ve­nin­de/ kæ­re­ste, Kri­sti­ne Yde, mor og fa­ren Ole Bois­en ( han var svær at hø­re) gi­ver de­res fi gu­rer kød og blod, men de spil­ler op imod de­ci­de­re­de pap­fi gu­rer.

Tek­no­lo­gisk tri­umf

Is­ce­ne­sæt­tel­sen er til gen­gæld en avan­ce­ret tek­no­lo­gisk tri­umf for det østjy­ske te­a­ter.

Tak­ket væ­re en vir­ke­lig kre­a­tiv ud­nyt­tel­se af den mo­der­ne LED- tek­nik kan ca­stet be­væ­ge sig ube­svæ­ret fra det ene sceno­gra­fi ske glans­bil­le­de til det an­det. Hjem­me, ude, fra vir­ke­lig­hed til drøm­me­bil­le­der.

Det er rig­tig valgt at hen­læg­ge hand­lin­gen til san­ge-

Mu­si­kalsk set er der man­ge rig­tig smar­te valg. Nog­le af klas­si­ker­ne le­ve­res i lidt kor­te­re ver­sio­ner, nog­le er mi­k­set sam­men med an­dre.

Dan­mark har det Shu- bi­dua, vi fortje­ner – Shu- bi­du­as san­ge har få­et den mu­si­cal, de fortje­ner. Mi­cha­el Bun­de­sen får den hyl­dest, han så ri­ge­ligt fortje­ner.

’ Shu- bi- dua - The Mu­si­cal’ er først og frem­mest en kol­lek­ti­vets sejr, som man vil­le si­ge i sport­s­ver­de­nen. På et tids­punkt, hvor me­gen sce­ne­kunst øst for Fre­de­ri­cia bæ­res igen­nem af store, dy­re stjer­ne­nav­ne, er dét egent­lig slet, slet ik­ke så skidt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.