Dansk blu­es- ro­ck i ver­dens­klas­se

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

MU­SIK

’ Songs from the Ro­ad’ BLU­ES- RO­CK ***** * Thor­b­jørn Risa­ger & The Bla­ck Tor­na­do er ik­ke ba­re

dan­marks bed­ste band i blu­es­ro­ck­gen­ren. Bå­de som kom­po­ni­ster, mu­si­ke­re og sam­let li­ve- band er de gan­ske en­kelt i ver­dens­klas­se. Og bå­de Gary Mo­o­re og Mud­dy Wa­ters vil­le væ­re stol­te af at de­le kapitel med Thor­b­jørn og co, når hi­sto­ri­en en­gang skri­ves. Især på det for­ri­ge stu­di­e­al­bum ’ Too Ma­ny Ro­ads’ be­vi­ste Thor­b­jørn og ban­det, at de ik­ke kun­ne sæt­tes i bås.

Det er må­ske blu­es, der dan­ner ba­sen. Men ban­det kan det he­le. Og re­sul­ta­tet, som pu­bli­kum, der i dag kom­mer fra he­le ver­den, kan ny­de, er en vi­ril, følsom og fuldt­o­net blan­ding pop, ro­ck og blu­es. På det nye al­bum ( plus dvd) be­vi­ser Thor­b­jørn and the Bla­ck Tor­na­do, at de og­så kan over­fø­re ud­tryk­ket til sce­nen. Så­le­des spil­les der med fest­hu­mør og ner­ve. Og selv­om ’ Long For­got­ten Track’ skil­ler sig ud som po­ten­ti­elt ver­dens­hit, så fungerer alt som en drøm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.