Et al­bum der li­ge skal ha­ve et lyt me­re

BT - - KULTUR - Ma­ria The­re­se Se­e­feldt Stæhr Gaff a

MU­SIK

’ Først til sidst’ POP- DAN­CE­HALL ***** *

Med fl ere

en­gelsk­spro-

ge­de so­lo­al­bum i ryg­gen og en kar­ri­e­re, som be­stemt ik­ke har stå­et stille, præ­sen­te­rer Jo­nas nu sin dansk­spro­ge­de de­but. Jo­nas er en san­ger med fød­der­ne plan­tet i soul og r& b, og det er da og­så her, ly­den er hen­tet fra. Men der er an­det end sproget, der er for­an­dret. Mu­sik­ken er ble­vet me­re elek­tro­nisk, lidt mør­ke­re, lidt me­re ef­ter­tænk­som – men og­så me­re le­ge­syg. Der er lækre har­moni­er – hør ba­re ’ Langt Fra Her’ – der er in­spira­tion fra dan­ce­hall og Mel­le­mø­sten, der er mo­men­ter, hvor det li­ge så godt kun­ne væ­re The We­eknd, ba­re på dansk, men mest af alt er der me­get Jo­nas. Det er, som om han luk­ker lyt­te­ren ind me­re, end han har gjort før, med tek­ster der er per­son­li­ge og di­rek­te.

Ved før­ste lyt er al­bum­met på en el­ler an­den må­de lidt for­vir­ren­de, men det er sam­ti­dig et al­bum, som li­ge skal ha­ve et lyt me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.