IK­KE EN SA­GA BLOT

Den sven­ske sku­e­spil­ler So­fi a He­lin er ble­vet ver­dens­be­rømt for at gi­ve liv til Sa­ga Norén i tv- se­ri­en ’ Bro­en’. Rol­len vil­le hun egent­lig slet ik­ke spil­le. I aft en lø­ber tred­je sæ­son over skær­men

BT - - NAVNE - Jakob Ste­en Ol­sen jso@ ber­ling­s­ke. dk

DA­GENS NAVN

Hvor­dan skal det dog gå den sven­ske po­li­tik­vin­de fra Länskrim Mal­mø, Sa­ga Norén? I aft en lø­ber før­ste af­snit af sæ­son tre af den svensk- dan­ske kri­mi­se­rie ’ Bro­en’ over skær­men. Sidst vi så no­get til Sa­ga, måt­te hun se sin kol­le­ga og ven Martin Ro­h­de, spil­let af Kim Bod­nia, ryk­ke di­rek­te i fængsel, mens hun selv var i fø­lel­ses­mæs­sig aff ekt over den un­der­tryk­te for­tid, som var ved at ind­hen­te hen­de.

Kim Bod­nia vil ik­ke væ­re at fi nde i den nye om­bæ­ring af suc­ces­se­ri­en, der og­så har gå­et sin sej­rs­gang i ud­lan­det. Det vil der­i­mod So­fi a He­lin, der har gjort den ad­færds­van­ske­li­ge Sa­ga med As­per­gers syn­drom til en næ­sten li­ge så be­rømt, li­ge så ufor­son­lig skan­di­na­visk po­li­tik­vin­de som for­gæn­ge­ren, ’ For­bry­del­sen’s Sa­rah Lund.

Be­svær­lig og på kon­stant kol­li­sions­kurs med om­gi­vel­ser­ne, for­di hun ik­ke kan be­gå sig. Hen­des uhen­sigts­mæs­si­ge ær­lig­hed ren­der hen­de sta­ver i li­vet, hvad en­ten det er pro­fes­sio­nelt el­ler i pri­va­ten. Men den gør hen­de og­så til en ihær­dig op­da­ger, der ik­ke gi­ver op.

Mang­len­de em­pa­ti

Nu, hvor hun selv og se­er­ne har lært Sa­ga at ken­de, spil­ler So­fi a He­lin hen­de dyg­tigt i en ba­lan­ce­akt, hvor man bå­de har ondt af hen­de og er ir­ri­te­ret over hen­de.

Og ind imel­lem le­ve­rer hun fak­tisk Sa­gas mang­len­de em­pa­ti med ver­den vit­tigt, selv om ho­ve­d­ind­tryk­ket er et tragisk uden­for­skab: Når hun for­sø­ger at væ­re som an­dre, af­skri­ves hun. Men selv om det er rol­len, der har gjort hen­de ver­dens­be­rømt, har So­fi a He­lin gjort sig gæl­den­de i man­ge an­dre sam­men­hæn­ge på sce­nen, skær­men og bi­o­gra­fens lær­red.

For­nem ud­mær­kel­se

So­fi a Mar­ga­re­ta Göts­chen­hjelm He­lin lag­de man for ek­sem­pel før­ste gang for al­vor mær­ke til her­hjem­me i den stort an­lag­te svensk- dan­ske fi lma­ti­se­ring af Jan Gu­il­lous rid­der­ro­ma­ner om Arn, hvor hun spil­le­de kor­stogs­fa­re­rens læn­ge ven­te­de og for fa­rer ud­sat­te el­ske­de. Men in­den da hav­de den køn­ne pi­ge gjort ta­len­tet gæl­den­de i en lang ræk­ke an­dre sam­men­hæn­ge og mod­ta­get svensk fi lms for­nem­ste ud­mær­kel­se, Guld­bag­gen, for sin ind­sats i fi lmen ’ Tilbage til Da­lar­ne’.

Selv vok­se­de hun op i Linköping midt i Sve­ri­ge. Det lil­le, ka­rak­te­ri­sti­ske ar over mun­den fi k hun i for­bin­del­se med en al­vor­lig cy­ke­lu­lyk­ke, mens hun gik og ven­te­de på at kom­me ind på te­a­ter­sko­len.

Hen­des an­sigt var smadret, men hun har selv for­talt, at ulyk­ken be­væ­ge­de hen­de til at få sam­ling på et liv, som hun ik­ke tog or­dent­ligt va­re på. Og barn­dom­mens op­le­vel­ser med for­æl­dre­nes skils- mis­se, fa­rens al­ko­ho­lis­me og sor­gen over en død bror, fi k ik­ke læn­ge­re lov til at hæm­me hen­de, for nu lig­ne­de hun sig selv in­de­ni og uden­på, syn­tes hun. Tin­ge­ne faldt på plads.

As­per­gers syn­drom

Rol­len som Sa­ga Norén vil­le hun egent­lig slet ik­ke spil­le. Hvem hav­de brug for end­nu en skan­di­na­visk kri­mi­se­rie? Og var Sa­ga ik­ke lidt ir­ri­te­ren­de? Men et mø­de med se­ri­ens for­fat­ter og in­struk­tør fi k hen­de omvendt. So­fi a sat­te sig ind i As­per­gers syn­drom, prø­ve­de de kort­fat­te­de, di­rek­te og iro­ni­for­lad­te re­ak­tio­ner af på om­gi­vel­ser­ne.

» Sa­ga gi­ver ik­ke no­gen be­kræft el­se til an­dre, og der­for får hun hel­ler ik­ke no­gen selv. Da jeg gik ud i ver­den som hen­de, op­le­ve­de jeg, hvor­dan folk mi­ster in­teres­sen, når de ik­ke får no­get tilbage i sam­ta­len. Det er en en­som må­de at væ­re i ver­den på, for hun bli­ver en out­si­der uden at vil­le det, « sag­de So­fi a He­lin for nog­le år si­den til Po­li­ti­ken.

SØN­DAG 27. SEP­TEM­BER 2015

So­fia He­lin spil­ler ’ Bro­en’s ad­færds­van­ske­li­ge Sa­ga med As­per­gers syn­drom dyg­tigt

i en ba­lan­ce­akt, hvor man bå­de har ondt af hen­de og er

ir­ri­te­ret over hen­de. Fo­to: Stig- Åke Jöns­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.