Mør­ke hem­me­lig­he­der

BT - - TV - DRA­MA­SE­RIE

Der er gå­et 13 må­ne­der. Sa­ga Norén er sta­dig på Länskrim i Mal­mø. Martin Ro­h­de af­so­ner en 10 år lang fængsels­straf, og det er Sa­gas skyld. Hun ved, at det var rig­tigt at mel­de ham. Hun ved, alt for godt, at hun ik­ke kan om­gås en mor­der. Men det na­ger hen­de, længs­len gna­ver. Hun sav­ner sin ene­ste ven. Hen­des savn vok­ser kun, da hun bli­ver til­delt en ny sag. En kendt dansk køns­de­bat­tør, in­de­ha­ver af den før­ste køns­neut­ra­le bør­ne­ha­ve i København, fi ndes myr­det på en byg­ge­plads i Mal­mø. Sa­ga bli­ver tvun­get til at ar­bej­de med en ny, dansk kol­le­ga - som på in­gen må­de vil ac­cep­te­re hen­de for den hun er. Mor­de­ren har væ­ret om­hyg­ge­lig æste­tisk i sin ger­ning. Han har øn­sket, at li­get skul­le fi ndes. Det­te er det før­ste af en ræk­ke spek­taku­læ­re mord i en sag, der in­vol­ve­rer Sa­ga per­son­ligt. For før­ste gang mær- ker Sa­ga tviv­len. Kan hun gen­nem­fø­re eft er­forsk­nin­gen? Tviv­len for­stær­kes, da de mør­ke­ste hem­me­lig­he­der fra Sa­gas for­tid mel­der de-

Med­vir­ken­de: res gen­komst. Hen­des mor duk­ker op og øn­sker gen­for­e­ning, in­den Sa­gas far går bort. ( DR)

Kir­sten Ole­sen spil­ler Sa­ga Noréns ( So­fi a He­lin) mor i ” Bro­en III”, der ud­spil­ler sig i Øre­sunds­re­gio­nen.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.