SYD­NEYS OPE­RA­HUS TA­GES I BRUG

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 42 år si­den 1973:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Uan­set hvad de di­ne om­gi­vel­ser måt­te me­ne om det­te el­ler hint, så vil du føl­ge dig selv og di­ne eg­ne ly­ster i da­gens hand­lin­ger. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har de bedst tæn­ke­li­ge mu­lig­he­der for at få den­ne dag til at gå op i en hø­je­re en­hed. Der er sær­lig go­de mu­lig­he­der i dit ar­bejds­liv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Uan­set hvem du skal væ­re sam­men med i dag, el­ler hvad du skal, så kan du for­ven­te, at ting vil fal­de i hak for dig, og at dit hu­mør er fi nt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det er en god idé at un­der­sø­ge ting og sa­ger til bunds, før du gi­ver dig i kast med at sprin­ge ud i no­get. Det er ik­ke sik­kert, at alt er, som du tror. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 En sag om­kring dit kær­lig­heds­liv el­ler om­kring øko­no­mi vol­der dig be­kym­ring. Tag det ro­ligt og lær at un­der­sø­ge tin­ge­ne til bunds. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor det, du gør, vil ha­ve en af­smit­ten­de eff ekt på di­ne om­gi­vel­ser. Du får og­så en dej­lig over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Rej­ser og uden­lands­op­le­vel­ser er no­get, som kom­mer til at på­vir­ke da­gen i dag. Og­så op­le­vel­ser om­kring vand er ak­tu­elt. Du er nys­ger­rig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Månen på­vir­ker sam­men med over­ra­skel­ser­nes pla­net Ura­nus i dag. Det gi­ver uro men og­så nye op­le­vel­ser in­den­for internet og mo­bil. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

206). ( Svær 55). ( Mid­del 16). ( Nem

Ope­ra­hu­set i Syd­ney, teg­net af dan­ske Jørn Utzon, ta­ges i brug. Før­ste fo­re­stil­ling var op­fø­rel­sen af Ser­gej Prokofjevs ’ Krig og fred’ på ope­ra­ens te­a­ter. Da­gen ef­ter gav Syd­ney Sym­fo­ni­o­r­ke­ster den før­ste of­fent­li­ge kon­cert. Dron­ning Eliza­beth II åb­ne­de dog først ope­ra­hu­set of­fi­ci­elt d. 20. ok­to­ber 1973. Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.