Mil­le

FUNK

BT - - SØNDAG -

Tror du, det lyk­kes at læ­re Ras­mus Jar­lov at dan­se? Hvis du skul­le væ­re en an­den per­son en dag, hvem skul­le det så væ­re? Hvad er din øn­skedrøm?

Hvad er du god til? Hvad kan du ik­ke fi nde ud af?

Hvad un­drer dig? Hvad har ind til nu væ­ret høj­de­punk­tet i din dan­se­kar­ri­e­re? Hvad er det sjove fæl­les­træk ved folk, der er over 60 år?

24, Dan­ser med Ras­mus Jar­lov i Vild med Dans

Ja, det tror jeg. Jeg kan al­le­re­de se en stor ud­vik­ling i Ras­mus’ dan­se­ev­ner, han kan tak­ten i mu­sik­ken, og han er og­så god til at hu­ske trin­kom­bi­na­tio­ner. Så gad jeg godt væ­re Bey­on­cé. Jeg har al­tid drømt om at kun­ne syn­ge, og hun kan bå­de syn­ge og dan­se, og er en fan­ta­stisk per­for­mer. Min drøm er at leve af no­get, som jeg sy­nes er sjovt. Des­u­den vil jeg ger­ne ska­be min egen fa­mi­lie på et tids­punkt. Jeg er god til at ar­bej­de mig hen imod de mål, jeg sæt­ter mig. Jeg er me­get struk­tu­re­ret og di­sci­pli­ne­ret, hvil­ket jeg til­skri­ver mi­ne fem dej­li­ge år som bal­let­barn på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters Bal­letsko­le. He­le min fa­mi­lie spil­ler hånd­bold, men jeg har over­ho­ve­det ik­ke ta­lent for den sport. Som lil­le spil­le­de jeg en hel kamp uden på no­get tid­punkt at rø­re bol­den el­ler væ­re på den rig­ti­ge ba­ne­halv­del. Det un­drer mig, at til trods for, at vi al­le sam­men ved, vi bli­ver gam­le og en dag får brug for hjælp fra an­dre men­ne­sker, er æl­dreplej­en i det­te vel­færds­land sta­dig langt­fra til­stræk­ke­ligt. Det ved man, når man har haft fl ere tæt­te fa­mi­lie­med­lem­mer, der blev over 100 år gam­le. Da jeg dan­se­de bal­let og mo­der­ne dans på The Ken­ne­dy Cen­ter i Was­hin­g­ton DC på en tur­né med Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Men og­så at væ­re med i Vild med dans, som jeg har set, si­den jeg var lil­le. Det må vist væ­re, at de har det lidt stramt med » det der­sens edb « . At læ­re min far­mor og mor­mor at skri­ve sms’er kun­ne godt ud­for­dre min tå­l­mo­dig­hed i be­gyn­del­sen, men nu kan de!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.