H

BT - - SØNDAG -

vert ene­ste skridt sæt­ter lår­mus­k­ler­ne på ar­bej­de. Ru­ten til Lapsi­bot er stejl. Igen­nem ge­ne­ra­tio­ner er sten og klip­pe­styk­ker ble­vet lagt til ret­te, så en sno­et trap­pe nu le­der op til lands­by­en, der kan skim­tes mel­lem træ­er­ne højt over os. Det er næ­sten 30 gra­der varmt, luft fug­tig­he­den er høj, og so­len ba­ger fra en blå him­mel. Mør­ke plet­ter – sved­drå­ber fra dem, der går for­an – lig­ger på de fl ade sten.

Med mel­lem­rum fl ader ter­ræ­net ud, og vand­løb pla­sker tværs over stien. For at pas­se­re tørsko­et må man sprin­ge fra klip­pe til klip­pe. El­ler va­de li­ge igen­nem. Ci­ka­der­ne ki­mer i en høj og ved­va­ren­de to­ne.

Op­pe for­an er kron­prins Fre­de­rik ved at spræn­ge grup­pen, der som en ela­stik træk­kes langt ud på stien. Tem­po­et er so­lidt, godt hjul­pet på vej af en lo­kal guide.

Han bæ­rer den 25 ki­lo tun­ge første­hjælp­st­a­ske, der blandt an­det in­de­hol­der en hjer­testar­ter, for Kron­prin­sens livvag­ter fra Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste.

Den ene­ste for­bin­del­se mel­lem de af­si­des lands­by­er er de stej­le bjergsti­er. Her kan selv Rø­de Kors’ hård­fø­re Landcru­i­se­re umu­ligt kom­me frem. Det kan kun fl ok­ke af ge­der og ind­byg­ger­ne, der går i klipklap- san­da­ler med hur­ti­ge, sik­re skridt. For grup­pen af dan­ske­re er det an­stren­gen­de ar­bej­de. Eft er få skridt klæ­ber tø­jet til krop­pen. Halvvejs op­pe kan man vri­de sin T- shirt.

Før­ste­se­kre­tæ­ren fra den dan­ske am­bas­sa­de i Kat­man­du er vendt om og er gå­et tilbage til bi­ler­ne. Ba­gerst i grup­pen dri­ver sve­den af An­ders La­de­karl, ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Rø­de Kors.

Prin­sen ven­ter i skyg­gen

Da han gen­nem­blødt ty­ve mi­nut­ter se­ne­re når frem til Lapsi­bot, sid­der Kron­prin­sen i skyg­gen på en rød pla­sti­c­stol og ven­ter.

» Den var alt­så sej. Det er pin­ligt, « und­skyl­der An­ders La­de­karl sin se­ne an­komst.

» Men du kom, « sva­rer kron­prins Fre­de­rik og klap­per ham op­mun­tren­de på skul­de­ren.

Vi er i Ne­pals Jam­lung- provins. Et af de ste­der, hvor jord­s­kæl­ve­ne for knap fem må­ne­der si­den ram­te hårdt.

Lands­by­ens kvin­der, klædt i far­ve­strå­len­de drag­ter og bor­deauxrø­de kap­per, by­der vel­kom­men. Gæ­ster­ne får sil­ke­hal­størklæ­der og blom­ster­kran­se hængt om hal­sen samt den tra­di­tio­nel­le ‘ te­e­ka’ af riskorn blan­det med yog­hurt i pan­den.

Fra tors­dag den 17. sep­tem­ber og ind­til mandag i den­ne uge be­søg­te kron­prins Fre­de­rik Ne­pal – som kom­mit­te­ret for Dansk Rø­de Kors. For med eg­ne øj­ne at se, hvor­dan den dan­ske ind­sats eft er jord­s­kæl­ve­ne i for­å­ret for­lø­ber. Samt – ik­ke mindst – for at ska­be op­mærk­som­hed om nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­nens store land­s­ind­sam­ling den 4. ok­to­ber.

Fre­de­rik An­dré Hen­rik Chri­sti­an, prins af Dan­mark og gre­ve af Mon­pezat, er iført hvid Rø­de Kors T- shirt, sand­far­ve­de car­gos­horts og Sa­lo­mon- van­dre­støv­ler.

Der er grå stænk i det mør­ke hår, der ug­ler let eft er et døgn i fel­ten. Man­den, der en dag skal væ­re kon­ge af Dan­mark, er nu 47 år gam­mel og sta­dig i fi n form – eft er op­stig­nin­gen til Lapsi­bot at døm­me.

Hun­deslæ­de og iron­man

I 1995 be­stod han op­ta­gel­ses­prø­ven til den ma­ri­ti­me eli­te­en­hed Frø­mand­skor­p­set. Si­den er hans ima­ge som én, der el­sker sport og fy­si­ske ud­for­drin­ger, støt ud­byg­get. Han har kørt hun­deslæ­de på den grøn­land­ske ind­land­sis, gen­nem­ført en iron­man i Kø­ben­havns ga­der, et 24 ti­mers ad­ven­tu­re- løb i sko­ve­ne om­kring Sil­ke­borg og er med­lem af Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité ( IOC).

I sam­me we­e­kend som den­ne avis ud­kom­mer, sæt­ter han punk­tum for det se­ne­ste pro­jekt – ‘ en svensk klas­si­ker’ – med det 30 km lange ‘ Li­dingöl­op­pet’ uden­for Sto­ck­holm. Den sven­ske klas­si­ker er in­gen bar­ne­leg. For at kla­re den skal man gen­nem­fø­re fi re se­pa­ra­te og kræ­ven­de mo­tions­løb i Sve­ri­ge, blandt an­det Va­salø­bet på lan­grends­ski og en cy­kel­tur på 300 km rundt om Vät­tern. Den tog kron­prins Fre­de­rik om nat­ten. Næ­ste eft er­mid­dag var han til prins Carl Phi­lips bryl­lup i Sto­ck­holm.

For ham er den slags en ‘ for­nø­jel­se’, for­tæl­ler han.

» Det gør og­så, at man tæn­ker me­re klart og har over­skud i de pe­ri­o­der, hvor man skal le­ve­re. Fy­sisk ak­ti­vi­tet kom­mer he­le ens sy­stem til go­de, « for­tæl­ler han, da BT se­ne­re in­ter­viewer ham.

En sand kon­ge­e­ta­pe

Det er et over­skud, han har god brug for i Ne­pal. Trek­king­tu­ren fra lands­by til lands­by ud­vik­ler sig til en sand kon­ge­e­ta­pe. Hver lands­by mod­ta­ger Kron­prin­sen med tørklæ­der, blom­ster­kran­se og te­e­ka’er, så den rø­de far­ve – ‘ abe­er’ – blan­der sig med sved og mons­un­regn, der dri­ver ned ad an­sig­tet. Blom­ster­kran­se hæn­ger som en lår­tyk pels­kra­ve om hal­sen på ham.

Når re­sten af de­le­ga­tio­nen for­svin­der i bag­grun­den, hvi­ler be­ne­ne el­ler må­ske end­da luk­ker øj­ne­ne og blun­der et kort øje­blik, er han det kon­stan­te cen­trum.

En 80- årig kvin­de for­tæl­ler, at hun har ven­tet i ti­me­vis ba­re for at få et kort glimt af ham.

» Vi har al­drig set en ene­ste af vo­res eg­ne po­li­ti­ke­re fra Kat­man­du. Og nu har vi be­søg af en kon­ge­lig. Hvem hav­de no­gen­sin­de tro­et det, « si­ger hun.

Trek­king- tu­ren mel­lem lands­by­er­ne var en kon­ge­e­ta­pe af gæst­fri­hed. Overalt blev kron­prins Fre­de­rik og Dansk Rø­de Kors mod­ta­get med tørklæ­der, blom­ster­kran­se – og tak­ket­a­ler. Fo­to: Jakob Dall/ Dansk Rø­de Kors

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.