JORD­S­KÆL­VET

BT - - SØNDAG -

Jord­klo­den er dæk­ket af tek­to­ni­ske pla­der i et pus­le­spil, der kon­stant be­væ­ger sig. To af dem mø­des net­op dér, hvor Ne­pal lig­ger. Den 25. april og 12. maj i år ma­ste den in­do­au­stral­ske pla­de sig ind un­der den eu­ra­si­ske med en vold­som kraft .

Jor­den ryste­de, så den vis­se ste­der fors­kød sig op til tre me­ter. Bjergsi­der rev sig løs og skred ned i da­le­ne. Hu­se faldt sam­men over he­le Ne­pal.

Fle­re end 9.000 men­ne­sker om­kom og 630.000 blev hjem­lø­se. Iføl­ge Ne­pals Rø­de Kors blev ot­te mio. ud af lan­dets 27 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re di­rek­te be­rørt af ka­ta­stro­fen. Nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner fra he­le ver­den – med In­ter­na­tio­nalt Rø­de Kors i en ho­ved­rol­le – sat­te kurs mod et af de van­ske­ligst frem­kom­me­li­ge hjør­ner af klo­den. Ud af ver­dens 14 hø­je­ste bjer­ge, lig­ger de ot­te i Ne­pal, bl. a. Mo­unt Eve­rest.

Kort eft er jord­s­kæl­vet var ud­send­te fra Dansk Rø­de Kors med til bl. a. at sty re luft bro­en af nød­hjælp i ho­ved­sta­den Kat­man­dus luft havn, ud­de­le madra­tio­ner og sik­re rent drik­ke­vand.

Si­den da har Dansk Rø­de Kors haft an­svar for genop­byg­nin­gen i et af de hårdt ram­te om­rå­der tæt på epi­cen­tret, nem­lig Jam­lung­provin­sen nord­vest for ho­ved­sta­den Kat­man­du.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.