AN­NET­TE HEICK Seksu­el li­ge­stil­ling

An­net­te Heick er 43 år. Tv- vær­tin­de, san­ge­r­in­de og for­fat­ter. Hun er gift med kok­ken Jes­per Vol­l­mer og har to dren­ge

BT - - SØNDAG -

De se­ne­ste man­ge år har der væ­ret talt me­re og me­re om li­ge­stil­ling. En de­bat, der som­me ti­der er ble­vet en anel­se skin­ger eft er min smag, men selv­føl­ge­lig er det re­le­vant at kræ­ve li­ge løn for li­ge ar­bej­de. Ik­ke de­sto min­dre bli­ver jeg for­vir­ret, når jeg læ­ser da­me­bla­de. Jeg læ­ste net­op i et af de man­ge må­neds­ma­ga­si­ner for kvin­der et læ­ser­brev fra en kvin­de, der hav­de en el­sker, og som hav­de svært ved at hånd­te­re det­te med på den ene si­de at el­ske sin mand og sam­ti­dig væ­re fo­rel­sket i sin aff ære. IN­DE PÅ WEB­S­I­TET kun­ne man i kom­men­tar­spo­ret læ­se en mas­se re­ak­tio­ner fra kvin­de­li­ge læ­se­re, som stort set var ens­ly­den­de: » Du kan ik­ke el­ske dem beg­ge. « » Der må væ­re no­get galt i par­for­hol­det, hvis du har en el­sker. « » Du skal for­tæl­le din mand om aff æren uan­set hvad og så stå ved dit an­svar. « » Du skal drop­pe din el­sker. « JEG KAN SIM­PELT­HEN ik­ke fo­re­stil­le mig, at mand­li­ge læ­se­re vil­le ha­ve skre­vet til­sva­ren­de til en mand­lig brevskri­ver. VI VIL GER­NE be­trag­te køn­ne­ne som li­ge, men vi ta­ler sjæl­dent om li­ge­stil­ling, når det gæl­der seksu­a­li­te­ten. For­æl­dre til pi­ger er me­get på­pas­se­li­ge i de­res rå­d­giv­ning af døtre­ne. Fædre til små pi­ger ta­ler åbent om, hvor fryg­te­ligt det bli­ver, når der en dag står en han­hund ved ha­velå­gen. Og mødre­ne er ik­ke se­ne til at gi­ve pi­ger­ne ind­tryk af, at der ik­ke er langt til, at man bli­ver be­trag­tet som pro­miskuøs. AN­DER­LE­DES GÆL­DER DET for dren­gebørn. De bli­ver me­re in­stru­e­ret i, at de skal hu­ske at bru­ge gum­mi for at und­gå, at pi­gen bli­ver gravid. Og far gi­ver ger­ne et skul­der­klap, hvis søn­ni­ke sco­rer over ev­ne. Hvor­for den­ne for­skel? JEG SER, AT un­ge sing­lepi­ger og sing­le dren­ge er om­trent li­ge ud­fa­ren­de, men der sker et skift den dag, de kom­mer i et fast for­hold, og på en el­ler an­den må­de må det ha­ve no­get at gø­re med, hvor­dan vi kul­tu­relt set be­hand­ler de to køn. JEG TAL­TE NET­OP med en kol­le­ga, der for­tal­te om en tur med dren­ge­ne i Thailand, hvor de al­le hav­de få­et massage, og hvor fl ere af dem hav­de tak­ket pænt ja til » hap­py en­ding « , da mas­sa­gepi­gen til­bød det. Jeg fi k sagt til ham, at det egent­lig var un­der­ligt, at pi­ger al­drig fi k det til­bud. » Ja­men der fi ndes da og­så mand­li­ge mas­sø­rer « , ind­vend­te han. » Men « , sag­de jeg » hvis vi be­trag­ter ydel­sen helt nøg­ter­nt, så be­hø­ve­de der jo ik­ke at væ­re en mand­lig mas­sør til at gi­ve kvin­de­li­ge kun­der hap­py en­ding. « Jeg kun­ne godt se, han syn­tes, min be­tragt­ning var me­get apar­te. Men dy­best set: Hvis vi ac­cep­te­rer thai­mas­sa­ge med så­kaldt hap­py en­ding, hvor­for så ik­ke til­by­de den­ne ydel­se til kvin­der og­så?

SØN­DAG 27. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.