’’

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

PÅ EN EL­LER an­den må­de sy­nes vi godt, mænd må ha­ve lidt frækt kø­ren­de ved si­den af. I hvert fald ken­der jeg fl ere, der har det, uden at ha­ve de store kva­ler. Og det er al­le sam­men mænd, der for­g­u­der de­res ko­ner. ( Dem med de su­re ko­ner tør ik­ke ha­ve no­get even­tyr kø­ren­de ved si­den af, la­der det til). Og jeg ken­der og­så fl ere pi­ger, som er el­ske­rin­der til gift e mænd og le­ver fi nt med det. Så hvor­for er det, at kvin­der med mand­li­ge el­ske­re for­døm­mes og har samvit­tig­heds­kva­ler? JEG HØ­RER TIL dem, der el­sker for­skel­len på mænd og kvin­der. Jeg sy­nes, det er med til at gø­re køn­ne­ne spæn­den­de. Men til jer, der ta­ler li­ge­stil­lin­gens for­svar: Jeg kun­ne godt tæn­ke mig at få lidt me­re re­fl ek­sion over den seksu­el­le li­ge­stil­ling. for. Og umid­del­bart for­nem­mer jeg, at det er no­get, der lig­ger hos ham selv. Det kun­ne f. eks. væ­re skyld­fø­lel­se af fl ere år­sa­ger, el­ler det kun­ne væ­re, at han har pro­ble­mer med at præ­ste­re. Det kun­ne og­så væ­re – og det er det desvær­re oft e i mænds til­fæl­de – stress. Stress på ar­bej­det el­ler no­get an­det ude­frakom­men­de, der pres­ser ham. Men den an­den og mest alar­me­ren­de ting er mo­bil­te­le­fo­nen. Hvad la­ver han med den om nat­ten? Hvad er det for en hem­me­lig­hed, du ik­ke ken­der til? Hvis der ik­ke er no­gen hem­me­lig­hed, så kan han jo uden pro­ble­mer la­de dig tjek­ke hans sms’er og opkald igen­nem. Jeg sy­nes, du skal spør­ge om lov. Jeg vil­le be­gyn­de at in­ter­es­se­re mig me­get for hans gø­ren og la­den uden­for æg­te­ska­bet. Jeg an­ty­der ik­ke, at han har en aff ære, men et el­ler an­det fo­re­går der, som ta­ger hans op­mærk­som­hed væk fra dig og gør ham fra­væ­ren­de. Er det hans ar­bej­de? Er han ud­sat for af­pres­ning? Jeg me­ner, hvor­for skul­le han el­lers sid­de med den der te­le­fon om nat­ten? Har han ud­vik­let et afh æn­gig­heds­for­hold til te­le­fo­nen? Bol­den er spil­let over på hans ba­ne­halv­del. Du har for­søgt at ta­ge så me­get an­svar, som du kun­ne. Nu må han ho­ste op med nog­le svar og ini­ti­a­ti­ver. Du skal gø­re ham for­stå­e­ligt, at det er al­vor, det her. Du skal ik­ke ba­re plea­se ham. Når man er æg­te­folk, så har man en for­plig­tel­se til at lyt­te til hin­an­den og gø­re det rart for hin­an­den. Hvor er hans ind­sats? Pas på med ik­ke at vir­ke vred el­ler an­kla­gen­de. An­net­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.