Han vil ik­ke ha­ve sex med mig

BT - - SØNDAG -

Kæ­re An­net­te Jeg mød­te en skøn fyr for halvan­det år si­den. Vi hav­de man­ge ting til fæl­les, sam­me hu­mor, og ke­mi­en var der ba­re fra be­gyn­del­sen. Vi blev hur­tigt fo­rel­ske­de, og et år se­ne­re var vi gift . Jeg el­sker min mand me­get højt, og skal jeg tro på, hvad han si­ger, så el­sker han og­så mig me­get højt. Først hav­de vi sex fl ere gan­ge om da­gen og ugen, men da vi fl yt­te­de sam­men, stop­pe­de min mands se­xlyst. Det er som om, han ik­ke gi­der sex me­re. Jeg har oft e gjort no­get ek­stra ud af mig selv, gjort mig læk­ker, ma­ke- up, pænt un­der­tøj, ja you na­me it. IN­TET. Jeg fryg­ter, at jeg ik­ke tæn­der min mand. Det er yderst sjæl­dent, han læg­ger op til no­get, og gør jeg, så stop­per han mig som oft est. Han si­ger, han ik­ke har over­skud til det. At han ik­ke li­ge har lyst. Før han mød­te mig, var han vild med sex og gjor­de alt for at få sex. Jeg har spurgt ham, om jeg er dår­lig i sen­gen, for­di jeg tænk­te, det kun­ne væ­re grun­den , men han på­står, det ik­ke er til­fæl­det. Han si­ger det er det bed­ste sex, han har få­et.. Jeg sy­nes næ­sten, at jeg har prø­vet ALT. Jeg har prø­vet at kø­be no­get ’ le­ge­tøj’ til os, men det har ik­ke rig­tig hjul­pet. Har end­da spurgt, om han har en fan­ta­si, hvil­ket han har, og har til­budt ham fl ere gan­ge, at vi sag­tens kan udføre den, da det er no­get, jeg ger­ne vil. Jeg har prø­vet at snak­ke med ham om det fl ere gan­ge, det har hel­ler ik­ke rig­tig hjul­pet. Jeg aner ik­ke mi­ne le­ven­de råd. Jeg el­sker min mand, men kan ik­ke bli­ve ved på den­ne må­de. Han fo­re­træk­ker at sid­de op­pe det me­ste af nat­ten med sin mo­bil frem­for at kom­me i seng til mig. Det er fryg­te­ligt at leve i et for­hold, hvor jeg ik­ke fø­ler mig at­trå­vær­dig, se­xet og kon­stant fø­ler, at jeg bli­ver af­vist, da min mand ik­ke kan li­de at snak­ke om sex, da han er me­get hæm­met på det punkt og bli­ver me­get for­le­gen . Jeg har fo­re­slå­et, at vi får hjælp til vo­res se­xliv som f. eks. en se­xte­ra­pe­ut, men det har han af­vist blankt. Jeg fø­ler mig ik­ke læn­ge­re som en kvin­de, og de ting, jeg før har gjort ud af mig selv, mht. ud­se­en­de, så­som pænt un­der­tøj, ma­ke up osv, gi­der jeg ba­re ik­ke me­re. Jeg er dybt ulyk­ke­lig og har mest af alt lyst til at lø­be skri­gen­de bort….. Den usik­re Kæ­re Usik­re! Jeg kan så godt for­stå din usik­ker­hed, og jeg sy­nes fak­tisk, du har gjort alt, hvad man kun­ne øn­ske, for at bed­re si­tu­a­tio­nen. Der er to ting, jeg ik­ke kan li­de i det her. Den ene er, at han de­ci­de­ret stop­per dig. Der må væ­re et el­ler an­det, han er ban­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.