Over­nat i et sandslot

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

SKØRT

Ver­dens før­ste sand­ho­tel­ler er byg­get i Hol­land som pop up­ho­tel­ler, som for­svin­der igen i be­gyn­del­sen af ok­to­ber, når de år­li­ge sand­festi­va­ler i Fri­esland og Bra­bant slut­ter.

Pop- up- di­l­len bre­der sig overalt.

Re­stau­ran­ter pop­per op uven­te­de ste­der, som for ek­sem­pel midt i Kø- ben­havns Luft­havn, når der er Co­pen­ha­gen Cook­ing festi­val.

Og her i som­mer fik Kø­ben­havns ZOO plud­se­lig et pop- up- ho­tel – et mobilt ho­tel, som se­ne­re ryk­ke­de vi­de­re og pop­pe­de op an­dre ste­der i lan­det.

I Hol­land er der pop­pet to ho­tel­ler op som ver­dens før­ste af sin art. To sand­ho­tel­ler i hen­holds­vis Oss og Sne­ek – to by­er, som lig­ger i hver sin en­de af lan­det, i hen­holds­vis Bra­bant- re­gio­nen i det syd­li­ge Ho­land og i Fri­esland mod nord.

Zand Ho­tel, som de kal­des, gem­mer sig in­de i hø­je sand­skul­p­tu­rer, som er op­ført i for­bin­del­se med de år­li­ge Zand Skul­p­tu­ren Festi­val i de to re­gio­ner.

Kunst­ne­risk udsmyk­ning

Ho­tel­væ­rel­ser­ne er fuld på højde med an­dre ho­tel­væ­rel­ser. De har eget bad og toilet, wi­fi og kunst­ne­risk udsmyk­ning – små sand­skul­p­tu­rer – men dog en lidt me­re dun­kel at­mos­fæ­re end nor­malt, for her er kun me­get små vin­du­er.

Det er event­grup­pen Glo­bal PowWow, som står bag ho­tel­pro­jek­tet. Væ­rel­ser­ne er byg­get med tyn­de væg­ge, som er be­lagt med sand ind­ven­digt. Ud over væ­rel­set/ ho­tel­let er læs­set en gi­gan­tisk sand­bun­ke, som sand­skul­p­tø­rer har for­vand­let ef­ter te­ma­er, rid­de­re og den ki­ne­si­ske ter­ra­cot­ta­hær.

Dob­belt­væ­rel­set ko­ster 150 eu­ro, ca. 1.125 kr. pr nat, og der hø­rer en mor­gen­mads­kurv med over­nat­nin­gen. Men der skul­le væ­re ud­solgt – for den­ne gang

Der er ga­ran­ti for en an­der­le­des ho­te­l­op­le­vel­se, når man over­nat­ter i det over­di­men­sio­ne­re­de sandslot Zand Ho­tel i Oss i Hol­land. Fo­to: PR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.