Trapp- hi­sto­ri­en på man­ge må­der

BT - - REJSER - Fra 1946

» The Story of the Trapp Fa­mily Sin­gers « skre­vet af Ma­ria von Trapp.

» Die Trapp Fa­mi­lie « tysk film fra 1956 in­stru­e­ret af Wol­f­gang Lie­be­ne­i­ner. Fil­men føl­ger fa­mi­li­ens hi­sto­rie helt frem til USA, men hvor det dra­ma­ti­ske høj­de­punkt me­re er at kom­me ind i USA end ud af Østrig. Fil­men blev en suc­ces, og to år ef­ter kom » Die Trapp- Fa­mi­lie in Ame­ri­ka « .

» The So­und of Mu­sic « bro­adway­mu­si­cal fra 1959 med mu­sik af Ri­chard Rod­gers og tekst af Oscar Ham­mer­ste­in.

» The So­und of Mu­sic « - fil­men fra 1965 in­stru­e­ret og af Ro­bert Wi­se med Julia An­drews i ho­ved­rol­len.

» The So­und of Salz­burg Din­ner Show « i Ster­n­bräu Din­ner The­a­tre, som si­den 1991 har haft mid­dags­ar­ran­ge­men­ter med Mozart og » The So­und of Mu­sic « . Gri­es­gas­se 23, Salz­burg, so­un­dof­salz­burg. in­fo

» The So­und of Mu­sic « med duk­ker. Mu­si­ca­len er med på repe­toi­ret i det be­røm­te Salz­bur­ger Ma­rio­net­tent­he­a­ter. Schwarz­stras­se 24, Salz­burg. ma­rio­net­ten. at

» The So­und of Mu­sic « sight­se­e­ing- tu­re. Det bus­sel­skab, som i sin tid lag­de bus til Ma­ri­as rej­se fra kloste­ret til von Trap­ps hus, har bl. a. tu­re med gu­i­der, der kan en lil­le hi­sto­rie el­ler to » off the record « med Salz­bur­ger- sight­se­e­ing

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.