WERGET AF TV2

TV2 ru­ster sig til kom­men­ta­tor­krig med DR før EM i Frankrig ved at lå­ne Vi­a­sat- pro­fi­ler­ne Car­sten Wer­ge, Per Fri­mann og Jes­per Grønkjær

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UD­LÅN Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ sporten. dk KOMMENTATORKRIGEN

Ved en slut­run­de i fod­bold er kam­pen om tro­fæ­et for spil­ler­ne på ba­nen ik­ke den ene­ste kamp, der kæm­pes. Uden for kon­kur­re­rer tv- sta­tio­ner­ne og­så ben­hårdt om se­er­nes gun­st.

Det op­le­ve­de dan­sker­ne sid­ste år ved VM i Bra­si­li­en, hvor bå­de DR og TV2 hy­re­de tun­ge ka­pa­ci­te­ter ind som kom­men­ta­to­rer og eks­per­ter for at lok­ke dan­sker­ne til at stille ind på li­ge net­op de­res ka­nal. Hos Dan­marks Ra­dio sad folk som Ni­ck­las Bendt­ner og Frank Ar­ne­sen og gjor­de se­er­ne klogere, mens blandt an­dre Flem­m­ing Povls­en, Mor­ten Ol­sen og Pe­ter Sch­mei­chel var på skær­men hos kon­kur­ren­ten.

Når EM- slut­run­den næ­ste som­mer lø­ber af stab­len i Frankrig – med el­ler uden Dan­mark – fort­sæt­ter den dyst. BT kan nu af­slø­re, at TV2 har ind­gå­et af­ta­ler med Vi­a­sats po­pu­læ­re kom­men­ta­to­rer og eks­per­ter Car­sten Wer­ge, Per Fri­mann og Jes­per Grønkjær:

» Det er kor­rekt, at vi her hy­ret Grønkjær, Wer­ge og Fri­mann til EM 2016, « si­ger che­fen for TV2 Sporten, Fre­de­rik Lau­e­sen,

» Vi har gjort det i er­ken­del­se af, at vi desvær­re ik­ke har så man­ge fod­bold­ret­tig­he­der tilbage på TV2, og der­for mang­ler folk med eks­per­ti­se. Vi har nog­le ta­lent­ful­de gut­ter, som gør det rig­tig godt med den hol­land­ske Æres­di­vi­sion, og vi har Tho­mas Kri­sten­sen, som, vi me­ner, er en rig­tig dyg­tig, fol­ke­lig fod­bold- kom­men­ta­tor, men sam­ti­dig er Flem­m­ing Toft stop­pet, og Zak Eg­holm er smut­tet ( til SBS, red.). Der­for har det væ­ret min vur­de­ring, at vi hav­de brug for for­stærk­ning ude­fra, så jeg ret­te­de hen­ven­del­se til Vi­a­sat om de her men­ne­sker, og hel­dig­vis vil de ger­ne væ­re med. «

Med ind­til kvart­fi­na­ler­ne

Væ­re med vil Vi­a­sats folk hel­le­re end ger­ne. Wer­ge, Fri­mann og Grønkjær kom­men­te­rer året rundt ver­dens­klas­se­fod­bold fra Pre­mi­er League og ik­ke mindst Champions League, men hvert an­det år mang­ler der en brik i pus­le­spil­let, for­di de kom­merci­el­le ka­na­ler ik­ke har ret­tig­he­der til lands­holds­slut­run­der­ne. Den brik glæ­der de sig til nu at få pla­ce­ret.

» Som kom­men­ta­tor er det jo en sjov op­ga­ve, og Fri­mann og jeg glæ­der os jo helt

LI­GE­SOM VED VM- SLUT­RUN­DEN

i Bra­si­li­en de­les DR og TV2 og­så om ret­tig­he­der­ne til EM i Frankrig til som­mer. Her er et ud­pluk af de to kon­kur­ren­ters eks­per­ter og kom­men­ta­to­rer fra 2014:

Mor­ten Ol­sen, Frank Ar­ne­sen, Ni­ck­las Bendt­ner, Mor­ten Wieg­horst, Mik­kel Beck, Mads Jun­ker, Jo­hn ’ Faxe’ Jen­sen, Mor­ten Bruun, Pe­ter Pi­il, Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen ( fle­re af dem ud­lånt fra SBS og Vi­a­sat).

Pe­ter Sch­mei­chel, Flem­m­ing Povls­en, Ni­clas Jen­sen, Tho­mas Frank, Mor­ten Ol­sen , Flem­m­ing Toft, Mor­ten Bis­gaard, Jess Thorup, Zak Eg­holm, Ni­co­lai Stok­holm.

DR:

TV2:

sinds­sygt til at la­ve en slut­run­de. Det er en så god op­le­vel­se, at det vil vi selv­føl­ge­lig ger­ne hjæl­pe dem med, så vi er me­get gla­de for, at TV3/ Vi­a­sat vil la­de os gø­re det. På den her må­de får vi lov at le­ge med. Det er det ene­ste, vi har mang­let for at ha­ve det per­fek­te job, « si­ger Car­sten Wer­ge.

Fre­de­rik Lau­e­sen op­ly­ser, at TV2 ar­bej­der på at luk­ke af­ta­ler med en ræk­ke yder­li­ge­re eks­per­ter, så man kan stille ’ det stær­ke­ste hold, der over­ho­ve­det er’. Umid­del­bart er pla­nen, at Jes­per Grønkjær skal dan­ne mak­ker­par med Tho­mas Kri­sten­sen og kom­men­te­re kam­pe fra start til slut. Car­sten Wer­ge og Per Fri­mann fort­sæt­ter si­de­lø­ben­de de­res van­li­ge par­løb og er med til og med kvart­fi­na­ler­ne.

Sø­ren Vester­gaard, chef for DR Sporten, har in­gen kom­men­ta­rer til kon­kur­ren­tens op­rust­ning og vil hel­ler ik­ke af­slø­re, hvil­ke po­ten­ti­el­le nav­ne DR selv ope­re­rer med:

» Vi har ik­ke be­slut­tet no­get som helst end­nu. «

Fre­de­rik Lau­e­sen hå­ber, at Dan­marks Ra­dio sam­ler han­sken op:

» Når det hand­ler om de her store ting, som vi kø­ber sam­men med Dan­marks Ra­dio, ser jeg os me­re som sam­ar­bejds­part­ne­re end kon­kur­ren­ter. Selv­føl­ge­lig vil vi ger­ne vin­de EM- dæk­nin­gen. Selv­føl­ge­lig vil vi ger­ne vin­de de un­der­sø­gel­ser og af­stem­nin­ger, der er rundt­om­kring. Men grund­læg­gen­de er vi in­ter­es­se­ret i, at even­ten bli­ver så suc­ces­rig, som mu­ligt, for det er jo det, vi for al­vor kan leve af beg­ge to, « si­ger han.

Per Fri­mann og Car­sten Wer­ge ( th.) har kom­men­te­ret fod­bold for Vi­a­sat si­den 1998. Før det dæk­ke­de duo­en blandt an­det VM i Frankrig i 1998 for Dan­marks Ra­dio, hvor Wer­ge var fa­stan­sat. Nu prø­ver de to lyk­ken på TV2, hvor de til som­mer er ud­lånt fra Vi­a­sat for at kom­men­te­re EM- slut­run­den i Frankrig. Fo­to: Lars Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.