Ho­bro an­ker ta­ber­sag

DBU til­de­ler AGF en skrivebordssejr over Ho­bro, ef­ter klub­ben har brugt Ada­ma Tam­bou­ra ulov­ligt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SA­GEN FORT­SÆT­TER Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ sporten. dk

SØN­DAG 27. SEP­TEM­BER 2015

Ho­bro fort­sæt­ter sin kamp for at und­gå ne­der­la­get i op­gø­ret mod AGF, som hol­det 11. sep­tem­ber vandt på ba­nen, men i går tab­te på skri­ve­bor­det.

DBU har ta­ber­dømt nord­jy­der­ne for at bru­ge en ulov­lig spil­ler, men Ho­bro er klar til at an­ke på ste­det.

» Det er vo­res op­fat­tel­se, at sa­gen først star­ter, når den bli­ver ind­bragt for DIF – idræt­tens hø­je­ste ap­pe­lind­stans, i og med at vi har svært ved at se, at DBU kan gi­ve os med­hold, så læn­ge de­res reg­ler og de­res KlubOf­fi­ce­sy­stem, hvor man re­gi­stre­rer spil­ler­ne og re­kvi­re­rer spil­ler­li­cen­ser, ik­ke spil­ler sam­men « , si­ger Ho­bros kom­mu­ni­ka­tions­chef, Ole Kir­chert Chri­sten­sen.

Ho­bro er kom­met i pro­ble­mer ef­ter, at det kom frem, at man mod AGF hav­de be­nyt­tet ven­stre­ba­ck­en Ada­ma Tam­bou­ra, selv om man end­nu ik­ke hav­de få­et fat i ma­li­e­rens spil­ler­cer­ti­fi­kat.

Klub­bens an­svar

Det stri­der imod DBUs reg­ler, og der­for kon­ver­te­re­de Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans i går Ho­bros 2- 1- sejr til et 0- 3- ne­der­lag.

» Det er og bli­ver klub­bens an­svar, at de spil­le­re, der er på ba­nen, er spil­le­be­ret­ti­ge­de. Vi har nø­je vur­de­ret Ho­bros ar­gu­men­ter for at la­de re­sul­ta­tet på ba­nen stå ved magt, men der var enig­hed i Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans, om, at reg­ler­ne er kla­re på det­te punkt og ik­ke i mod­strid med FIFAs reg­ler, « for­kla­rer di­sci­pli­nær­ud­val­gets næst­for­mand, Poul Ga­de.

» Der var og­så enig­hed om, at der fo­re­lig­ger en fast prak­sis for, at re­sul­ta­tet af at bru­ge en spil­ler i strid med reg­ler­ne om spil­le­be­ret­ti­gel­se er at æn­dre kam­pens re­sul­tat til 0- 3. Vi skal be­hand­le li­ge til­fæl­de li­ge, og det har væ­ret af­gø­ren­de for os, « til­fø­jer han.

Ho­bros an­ke skal be­hand­les af Fod­bol­dens Ap­pel­in­stans, hvor­fra en even­tu­el stad­fæ­stel­se kan ta­ges vi­de­re til DIF.

I AGF er di­rek­tør Ja­cob Ni­el­sen, der op­da­ge­de fejl­en, mod­sat Ho­bro glad for af­gø­rel­sen.

» Selv­føl­ge­lig er jeg til­freds, men det kom­mer ik­ke som den store over­ra­skel­se. Sa­gen var jo ik­ke me­re kom­pleks end som så. Det mest over­ra­sken­de var vel i vir­ke­lig­he­den, at Ho­bro æn­dre­de hold­ning fra en ren til­stå­el­ses­sag til, at man plud­se­lig var klar til at an­ke den he­le vej­en, « si­ger han.

Med af­gø­rel­sen syn­ker Ho­bro læn­ge­re ned i dy­bet. Klub­ben er sidst med fem po­int op til stre­gen. AGF ryk­ker omvendt op på en øje­blik­ke­lig fem­te­plads.

Ho­bro hav­de ik­ke lov til at be­nyt­te sig af Ada­ma Tam­bou­ra ( for­re­st), da hol­det slog AGF med 2- 1. Der­for er klub­ben fo­re­lø­big idømt et ne­der­lag i kam­pen på 0- 3. Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.