DBU: Hjul­mands si­tu­a­tion æn­drer in­tet li­ge nu

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TET NYT Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ sporten. dk

Igen og igen bli­ver Kas­per Hjul­mands navn nævnt som kan­di­dat til job­bet som Dan­marks næ­ste land­stræ­ner.

Men til­sy­ne­la­den­de er han ik­ke en af dem, DBU hol­der al­ler­bedst øje med. Da det i går kom frem, at Hjul­mand langt om læn­ge er ble­vet løst fra sin kon­trakt i ty­ske Mainz og der­med fra 1. ok­to­ber er fri til at ta­le med even­tu­el­le nye ar­bejds­gi­ve­re, var det ik­ke umid­del­bart no­get, fol­ke­ne i DBUs an­sæt­tel­ses­ud­valg hav- de no­te­ret sig, og der­for hel­ler ik­ke no­get de vil­le for­hol­de sig til:

Glad på Hjul­mands veg­ne

» For det før­ste kom­men­te­rer jeg al­drig på kon­kre­te nav­ne. For det an­det har jeg væ­ret ude at kø­re mo­un­tain­bi­ke he­le for­mid­da­gen, så jeg vid­ste slet ik­ke, at Hjul­mand var ble­vet fri af Mainz. Det er ik­ke en hi­sto­rie, jeg har no­te­ret mig, « si­ger adm. di­rek­tør Claus Bretton- Meyer. Sam­me to­ner ly­der fra le­der af træ­ner­ud­dan­nel­sen, Pe­ter Rud­bæk:

» Det er da glæ­de­ligt for ham ( Kas­per Hjul­mand, red.), men det æn­drer ik­ke no­get for os li­ge nu og her. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.