KVIST OG DEN SUN

Wil­li­am Kvist er klar til end­nu et der­by mod Brøndby, som han al­tid fø­ler, han kan slå. Her for­tæl­ler han om FCKs ar­ro­gan­ce, de svæ­re ven­ska­ber i fod­bold og at væ­re FCKer på den vær­ste må­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Han har spil­let 17 Su­per­liga- kam­pe mod Brøndby, og selv­om Wil­li­am Kvist med 10 sej­re godt kan ta­le om at ha­ve over­hån­den i den du­el, er den nok næp­pe så mar­kant, som for­nem­mel­sen i krop­pen si­ger.

For han har det godt med at lø­be ind på ba­nen til de derbyer, som har be­tyd­ning for en­hver Brøndby- og FCK- fans mandag i sko­len el­ler på ar­bej­det.

» Prøv at tjek­ke sta­ti­stik­ker­ne. Jeg tror fak­tisk, det ser me­get godt ud, « si­ger Wil­li­am Kvist.

I de for FCK så slø­je slut­halv­fem­se­re hav­de FCK- fans en fast sang på tri­bu­nen. Den hand­le­de om, at uan­set hvor dår­lig FCK var i Su­per­liga­en, så kun­ne man al­tid slå Brøndby. Så­dan har Wil­li­am Kvist det sta­dig før da­gens brag på Brøndby Sta­dion.

At Wil­li­am Kvist har den­ne go­de fø­lel­se i krop­pen, når han mø­der Brøndby, skyl­des mu­lig­vis, at midt­ba­ne­man­den har vun­det seks og spil­let to uaf­gjor­te af si­ne se­ne­ste ot­te Su­per­liga- op­gør mod ær­ke­ri­va­len. Og det se­ne­ste ne­der­lag lig­ger me­re end syv år tilbage. 31. au­gust 2008 på Brøndby Sta­dion.

KVIST VS. BRØNDBY

17 KAM­PE 1.168 MI­NUT­TER 10 SEJ­RE 4 UAF­GJOR­TE 3 NE­DER­LAG 1 MÅL

Hvor­dan for­nem­mer du den ek­stra adre­na­lin til en kamp mod Brøndby? » Jeg er klar til hver kamp, men du skal ik­ke la­ve et ek­stra styk­ke ar­bej­de for at væ­re sat op mod Brøndby. Det er du ba­re. Det er gi­vet med stem­nin­gen, tu­ren der­ud, ly­den. Til an­dre kam­pe skal du selv fi nde dit spæn­dings­ni­veau, som skal væ­re hø­je­re, end om­gi­vel­ser­nes er. Jeg stop­per den dag, jeg ik­ke kan mær­ke, at spæn­dings­ni­veau­et er hø­je­re i kam­pe­ne mod Brøndby. «

Hvad vil­le ken­de­teg­ne dit hold, hvis du var fod­bold­træ­ner?

» Folk skul­le ken­de de­res op­ga­ver, godt pres­spil og at spil­le bol­den bag­læns ( stort smil). Jeg vil­le og­så ha­ve fo­kus på at spil­le fod­bold med et smil. Det be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at man skal drib­le og la­ve tun­nel­ler, men det skal væ­re fedt at spil­le sam­men med hin­an­den. Man har kun­net se på vo­res hold i de se­ne­ste kam­pe, at det har væ­ret sjovt at spil­le sam­men. Selv­om pas­nin­ger­ne må­ske har væ­ret simp­le­re, slår vi hår­de­re til den, vi ud­for­drer hin­an­den, og vi spil­ler med hin­an­den. Det er no­get af det, der gi­ver mig den stør­ste vær­di som fod­bold­spil­ler. «

Hvem er dit for­bil­le­de?

» Zi­ne­di­ne Zi­da­ne er den ene­ste spil­ler, jeg har luk­ket op for fj ern­sy­net for at se. Hans at­ti­tu­de og hans må­de at do­mi­ne­re en kamp på var ek­stra­or­di­nær. Han var ik­ke en egoi­stisk spil­ler. Han vil­le ger­ne ha­ve bol­den me­get, men han gjor­de det for at ta­ge an­svar for hol­det. Man ser spil­le­re i nu­ti­den gø­re no­get af det sam­me, men de gør det for de­res egen skyld. «

Hvem er din bed­ste ven i fod­bold­ver­de­nen?

» Fod­bold­ver­de­nen er på man­ge må­der ik­ke et mil­jø, der ska­ber de vil­de For før­ste gang ef­ter hjem­kom­sten til Dan­mark skal Wil­li­am Kvist i dag

spil­le mod Brøndby. Her ses han an­tændt i sit se­ne­ste der­by i 2011. Til høj­re er han i luft­du­el med Jakob Poul­sen fra FC Midtjylland i au­gust. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe/ Claus Fi­sker

SØN­DAG 27. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.