’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvil­ken epi­so­de be­skri­ver bedst dit for­hold til Brøndby? » Jeg har jo væ­ret vant til at vin­de mester­ska­ber på Brøndby Sta­dion, så jeg tror, at mit in­ter­ne regn­skab mod Brøndby er ret godt. Der må væ­re nog­le Brøndby- spil­le­re, der har et me­re an­strengt for­hold til de her derbyer, end jeg har.

Brøndby har for mig al­tid væ­ret den klub, jeg ger­ne vil­le slå. Da jeg gik i fol­ke­sko­le, holdt man en­ten med FCK el­ler Brøndby. Brøndby har al­tid væ­ret ’ de an­dre’, mod­stan­de­ren, selv­om vi ik­ke mød­te dem i ung­doms­ræk­ker­ne, for­di de var i SBU, og vi var i KBU. Ri­va­li­se­rin­gen har al­tid væ­ret der, og der­for kom­mer det al­tid til at lig­ge i mig, at Brøndby er no­gen, jeg ger­ne vil slå og væ­re bed­re end – og som jeg ger­ne vil dril­le lidt. «

Hvad tror du, at Brøndby- fans sy­nes om dig?

» Fans er me­get for­skel­li­ge, og da jeg

Hvad har det gi­vet dig at bli­ve far?

» Al­le, der har prø­vet det, ved, hvor fan­ta­stisk det er. Jeg gjor­de me­get ud af min fod­bold før, og jeg har lært en mas­se ting over de se­ne­ste 10 år, hvor jeg vir­ke­lig har nør­det med fod­bold. Nu kan jeg mær­ke, at jeg med min søn ger­ne li­ge vil fem mi­nut­ter før hjem fra træ­ning, end jeg el­lers vil­le. Jeg skæ­rer må­ske et pro­jekt væk, for­di der er en fa­mi­lie, jeg ger­ne vil hjem til. Jeg er ik­ke ble­vet min­dre pro­fes­sio­nel, og jeg gør ik­ke tin­ge­ne dår­li­ge­re, men jeg har mi­stet lidt af in­teres­sen for at nør­de ek­stra med no­get.

Her til mor­gen gjor­de min søn no­get for før­ste gang, og det, sy­nes jeg, er fe­de­re, end at jeg selv gør no­get for før­ste gang. «

Hvad hå­ber du, at dit barn ar­ver fra dig?

» Nys­ger­rig­hed. Og­så i for­hold til at la­ve test og wor­ks­hop og hvad jeg el­lers har la­vet. Jeg hå­ber, han bli­ver nys­ger­rig på ting og på li­vet. «

Hvor­når har du sidst væ­ret rig­tig sur?

» Jeg er sjæl­dent en, der bli­ver rig­tig sur. Jeg tror ik­ke, min ko­ne har op­le­vet det man­ge gan­ge, men de, der op­le­ver det, tæn­ker nok og­så: ’ Okay, fair nok så’. Jeg er ik­ke lal­leg­lad. Der lig­ger no­get af­dæm­pet i at væ­re ef­ter­tænk­som. Det sy­nes jeg me­re, at jeg er. Jeg kan og­så godt væ­re melan­kolsk. Jeg har et po­si­tivt livs­syn, og jeg sy­nes, at jeg har et fan­ta­stisk liv. Det er sjæl­dent, at jeg rig­tigt er ne­de. Jeg har haft lange pe­ri­o­der i Stutt­g­art, hvor det nær­me­de sig de mør­ke tan­ker. Men jeg er en per­son, der gør no­get ved det, hvis der er no­get i vej­en. «

Du skal ik­ke la­ve et ek­stra sty kke ar­bej­de for at væ­re sat op mod Brøndby

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.