NDE AR­RO­GAN­CE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SSØØNNDDAAGG 2 27.7 S. ESPETPETMEBMEBR E2R0 125015 ven­ska­ber. Jeg hav­de en god snak med Pe­ter An­ker­sen om­kring det. Han har li­ge væ­ret i Salz­burg, hvor han har op­le­vet op- og ned­t­u­re. Han var ale­ne der­ne­de, og der­for knyt­te­de han sig og­så til nog­le men­ne­sker, som han sta­dig snak­ker med. Men for­ment­lig ved han og­så godt, at når man ik­ke ses så me­get me­re, er det svæ­re­re at hol­de de kon­tak­ter.

Du kan sjæl­dent vi­se sår­bar­hed i fod­bold­ver­de­nen. Det er lidt me­re ma­cho, og du skal al­tid vi­se styr­ke. Vi er al­le sam­men men­ne­sker. Vi har op- og ned­t­u­re, og vi er sår­ba­re. Vi har go­de pe­ri­o­der og dår­li­ge pe­ri­o­der. Hvis man ik­ke fø­ler, at man kan de­le den sår­bar­hed el­ler den tvivl, er det svært at ska­be et ven­skab.

Martin Vin­gaard har jeg fulg­tes med i ung­domsår­e­ne, og jeg spil­le­de med ham her i FCK. Vi hav­de en rig­tig god re­la­tion, og det har vi sta­dig. Vo­res ko­ner ses. Det er en af dem, jeg har få­et som ven. «

Hvad har Stå­le Sol­bak­ken be­ty det for dig?

» Har jeg haft an­dre træ­ne­re? Stå­le Sol­bak­ken og Mor­ten Ol­sen er vel de to ene­ste træ­ne­re, jeg re­elt har haft . Stå­le har spe­ci­elt nog­le vær­di­er som le­der, som jeg godt kan li­de. Han er en, jeg kig­ger eft er i for­hold til, hvor­dan man le­der en trup og men­ne­sker, og hvor­dan man ta­ler ik­ke ba­re til dem, men med dem. «

Hvil­ken ma­te­ri­el ting kun­ne du ik­ke leve uden?

» Jeg har en cy­kel, som er svær at leve uden. Det er godt nok sjæl­dent, jeg ik­ke har den med. Jeg er ked af det, når det reg­ner. « var i Par­ken mod Randers, kom der en mand hen og sag­de, at han fak­tisk var Brøndby- fan, men at han så op til mig og der­for ger­ne vil­le ha­ve et bil­le­de og tryk­ke min hånd.

Jeg hav­de og­så en an­den op­le­vel­se med en Brøndby- fan, da jeg var på vej til CBS. Han kom kø­ren­de op på si­den af mig og sag­de no­get om at slå mig ihjel, og at jeg var den stør­ste idi­ot på jor­den. Jeg tror, det er yder­punk­ter­ne, og det skal de ba­re ha­ve lov til.

Det er godt, at der er den spæn­ding mel­lem de to klub­ber. Der skal ik­ke væ­re alt mu­lig vold, men lad der en­de­lig væ­re ri­va­li­se­ring, så vi kan mær­ke tæn­din­gen. Vi skal ik­ke ba­re sid­de pænt på vo­res plad­ser he­le ti­den. «

Tror du, at du for Brøndby- fans er pro­to­ty pen på en FCK- spil­ler, som ir­ri­te­rer dem?

» Det tror jeg helt sik­kert. Må­ske er jeg lidt for pæn i det. Og jeg vil og­så ger­ne si­ge, at vi i FCK ger­ne vil væ­re po­si­tivt ar­ro­gan­te. Vi vil ger­ne væ­re de bed­ste, og vi fø­ler, at vi er de bed­ste i Skan­di­navi­en. Det er vi ik­ke ban­ge for at si­ge. Der er kul­tu­ren må­ske lidt an­der­le­des i Brøndby og har al­tid væ­ret det. Jeg hå­ber, at de ser mig som ær­ke- FCKer på den vær­ste må­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.